Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:799

Utkom från trycket den 6 juli 2010
utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 2, 7 och 9 §§ samt 10 kap. 2 § körkortslagen (1998:488) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:198, bet. 2009/10:TU22, rskr 2009/10:350.

2) Den som övningskör ska, om annat inte följer av 3 eller 4 §, ha uppnått en ålder av

2)

Senaste lydelse 2009:189.

 1. 14 år och nio månader för körning med moped,

 2. 15 år och nio månader för körning med snöskoter eller terränghjuling,

 3. 16 år för körning med personbil utan släpfordon eller med fordon som kräver förarbehörighet A1,

 4. 17 år och 6 månader för körning med

  a) fordon som kräver förarbehörighet A, dock inte sådan motorcykel som avses i 2 kap. 6 §,

  b) andra fordon som kräver förarbehörighet B än sådana som avses i 3,

 5. 18 år för körning med fordon som kräver förarbehörighet BE, C eller CE, och

 6. 20 år för körning med sådan motorcykel som avses i 2 kap. 6 § och med fordon som kräver behörighet D eller DE.

Den som övningskör för förarbehörighet B ska vid sådan övningskörning som avses i 5 § 4 under de senaste fem åren ha genomgått en introduktionsutbildning.

3) Uppsikt under övningskörning som avses i 5 § 4 får utövas endast av den som har godkänts som handledare för den som övningskör. Sådant godkännande får meddelas den som

3)

Senaste lydelse 2009:189.

 1. fyllt 24 år,

 2. har körkort för fordon av det slag körningen avser,

 3. under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren haft ett sådant körkort, och

 4. under de senaste fem åren har genomgått introduktionsutbildning, om det är fråga om övningskörning för förarbehörighet B.

Ett godkännande som handledare får dock inte meddelas den vars körkort under de senaste tre åren har varit återkallat enligt 6 § andra och tredje styckena.

4) Introduktionsutbildning som anges i 2 § andra stycket och 7 § första stycket 4 får bedrivas endast efter tillstånd av Transportstyrelsen.

4)

Senaste lydelse 2008:1369.

Transportstyrelsen får ge tillstånd till fysiska och juridiska personer, som med hänsyn till ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt bedöms ha förutsättningar att bedriva en god utbildning.

5) Om en läkare vid undersökning av en körkortshavare finner att körkortshavaren av medicinska skäl är olämplig att ha körkort, ska läkaren anmäla det till Transportstyrelsen. Innan anmälan görs ska läkaren underrätta körkortshavaren. Anmälan behöver inte göras om det finns anledning att anta att körkortshavaren kommer att följa läkarens tillsägelse att avstå från att köra körkortspliktigt fordon.

5)

Senaste lydelse 2009:1352.

Om en läkare vid undersökning finner det sannolikt att körkortshavaren av medicinska skäl är olämplig att ha körkort och körkortshavaren motsätter sig fortsatt undersökning eller utredning, får läkaren anmäla förhållandet till Transportstyrelsen.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller även den som har körkortstillstånd eller traktorkort.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:799

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

2. Genomgången introduktionsutbildning enligt äldre rätt ska anses som sådan utbildning enligt den nya lagen.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)