Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:872

Utkom från trycket den 6 juli 2010
utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 kap. 3 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370.

3 §

Gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning, där eleven går en nationell kurs som har varit föremål för samråd mellan de myndigheter som regeringen bestämmer, är inte skyldig att ha tillstånd.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:872

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)