Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:884 Utkom från trycket den 13 juli 2010Lag om ändring i väglagen (1971:948);utfärdad den 1 juli 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353. föreskrivs att 3 a och 75 a §§ väglagen (1971:948) ska ha följande lydelse.3 a §3 a § Senaste lydelse 1998:832. Vid prövning av ärenden enligt denna lag ska 2–4 kap. och 5 kap. 3 § miljöbalken tillämpas. Upprättande av arbetsplan enligt denna lag ska då jämställas med meddelande av tillstånd enligt miljöbalken.75 a §75 a § Senaste lydelse 2010:92. Trafikverkets beslut i fråga om fastställelse av en arbetsplan för väg får överklagas av en sådan ideell förening eller annan juridisk person som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken.Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)