Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:970

Utkom från trycket den 13 juli 2010
Lag om ändring i lagen (1937:73) om befordran med luftfartyg;
utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 41 § lagen (1937:73) om befordran med luftfartyg ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:173, bet. 2009/10:CU29, rskr. 2009/10:360.

41 §

2) Särskilda bestämmelser om radiologisk skada finns i lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor.

2)

Senaste lydelse 1968:53.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:970

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)