Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:974

Utkom från trycket den 13 juli 2010
Lag om ändring i järnvägstrafiklagen (1985:192);
utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 11 § järnvägstrafiklagen (1985:192) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:173, bet. 2009/10:CU29, rskr. 2009/10:360.

11 §

Särskilda bestämmelser om radiologisk skada finns i lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:974

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)