Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:976

Utkom från trycket den 13 juli 2010
utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 kap. 36 §, 9 kap. 3 §, 11 kap. 1 § och rubriken till 11 kap. sjölagen (1994:1009) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:173, bet. 2009/10:CU29, rskr. 2009/10:360.

Sjöpanträtt i fartyg gäller till säkerhet för en sådan fordran mot redaren som kan hänföras till fartyget och som avser

 1. lön och annan gottgörelse till befälhavaren eller någon annan ombordanställd på grund av dennes anställning på fartyget,

 2. hamn-, kanal- och annan vattenvägsavgift samt lotsavgift,

 3. ersättning med anledning av personskada som uppkommit i omedelbart samband med fartygets drift,

 4. ersättning med anledning av sakskada som uppkommit i omedelbart samband med fartygets drift, förutsatt att fordringen inte kan grundas på avtal, och

 5. bärgarlön, ersättning för avlägsnande av vrak och bidrag till gemensamt haveri.

Första stycket 3 och 4 gäller inte i fråga om en fordran på ersättning för radiologisk skada.

Sjöpanträtt gäller även om fordringen riktar sig mot sådan fartygets ägare som inte är redare, eller mot den som i egenskap av befraktare eller i annan egenskap har hand om fartygets drift i redarens ställe.

2) Rätt till ansvarsbegränsning föreligger inte beträffande

2)

Senaste lydelse 1995:1314.

 1. en fordran på bärgarlön, sådan särskild ersättning som avses i 16 kap. 9 §, bidrag till gemensamt haveri eller på avtal grundad ersättning för åtgärder som avses i 2 § första stycket 4, 5 eller 6,

 2. en fordran med anledning av oljeskada som omfattas av 10 kap. 1 § och 2 § första och andra styckena,

 3. en fordran som är underkastad en internationell konvention eller en nationell lag som reglerar eller förbjuder begränsning av ansvar för radiologisk skada,

 4. en fordran med anledning av radiologisk skada orsakad av atomfartyg,

 5. en fordran med anledning av skada som har drabbat en lots eller den som är anställd hos någon som avses i 1 § första stycket och vars skyldigheter står i samband med fartygets drift eller med bärgningen, och

 6. en fordran på ränta eller ersättning för rättegångskostnader.

Om ansvar för radiologisk skada

Särskilda bestämmelser om radiologisk skada finns i lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:976

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)