Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1051

Utkom från trycket den 13 juli 2010
Förordning om ändring i förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet;
utfärdad den 1 juli 2010.

Regeringen föreskriver att 1, 7 och 8 §§ förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet ska ha följande lydelse.

1 §

    Denna förordning gäller i fråga om avgifter som ska betalas till Post- och telestyrelsen enligt

  • 4 kap. 21 § postlagen (2010:1045),

  • 10 a § lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning,

  • 22 § lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer, och

  • 8 kap. 17 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

7 §

1) Den som är tillståndshavarare enligt postlagen (2010:1045) ska betala en årlig avgift. Det totala avgiftsuttaget ska motsvara de kostnader som Post- och telestyrelsen har för sin verksamhet enligt nämnda lag och får uppgå till högst 18 000 000 kr per år. Avgiften ska fördelas med skälig andel på tillståndshavarna.

1)

Senaste lydelse 2006:288.

8 §

Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om att den som ansöker om tillstånd eller förhandsbesked enligt postlagen (2010:1045) ska betala en särskild avgift.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1051

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)