Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1069

Utkom från trycket den 27 juli 2010
Lag om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490);
utfärdad den 15 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om yrkestrafiklagen (1998:490)2)

1)

Prop. 2009/10:200, bet. 2009/10:TU21, rskr. 2009/10:379.

2)

Senaste lydelse av

2 kap. 16 § 1998:491

2 kap. 17 § 2009:1356

7 kap. 1 § 2009:1356.

dels att 2 kap. 16–17 §§ och 7 kap. 1 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 2 kap. 16 § ska utgå,

dels att 1 kap. 2 §, 2 kap. 1 § och 7 kap. 2 § ska ha följande lydelse.

2 §

3) Fordonsbegreppen i denna lag har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

3)

Senaste lydelse 2001:572.

Med regional kollektivtrafikmyndighet avses i denna lag detsamma som i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik.

1 §

Yrkesmässig trafik får drivas endast av den som har trafiktillstånd.

En regional kollektivtrafikmyndighet får driva linjetrafik utan särskilt tillstånd. Myndigheten får anlita någon annan för att utföra sådan trafik. Den som utför trafiken ska ha tillstånd till yrkesmässig trafik för persontransporter.

2 §

4) Transportstyrelsens beslut i frågor om yrkesmässig trafik får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

4)

Senaste lydelse 2009:1356.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1069

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON
Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)