Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1071

Utkom från trycket den 27 juli 2010
Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519);
utfärdad den 15 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om järnvägslagen (2004:519)2)

1)

Prop. 2009/10:200, bet. 2009/10:TU21, rskr. 2009/10:379.

2)

Senaste lydelse av

4 kap. 1 a § 2009:694

5 kap. 2 b § 2009:694

5 kap. 5 § 2009:694

5 kap. 6 § 2009:694

rubriken närmast före 5 kap. 5 § 2009:694

rubriken närmast före 5 kap. 6 § 2009:694.

dels att 4 kap. 1 a § samt 5 kap. 2 b, 5 och 6 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 5 kap. 5 och 6 §§ ska utgå,

dels att 4 kap. 3 § ska ha följande lydelse.

3 §

3) Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om den redovisningsskyldighet som avses i 1 §.

3)

Senaste lydelse 2009:694.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1071

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON
Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)