Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1076 Utkom från trycket den 27 juli 2010Förordning om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods;utfärdad den 15 juli 2010.Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2006:311) om transport av farligt gods ska ha följande lydelse.4 §4 §Lagen (2006:263) om transport av farligt gods och denna förordning tillämpas inte på transporter av varor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, när transporterna utförs av Försvarsmakten eller Försvarets materielverk.Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.På regeringens vägnarBEATRICE ASKMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)