Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1082

Utkom från trycket den 17 augusti 2010
Förordning om ändring i förordningen (2005:142) om inskrivning av rätt till luftfartyg;
utfärdad den 5 augusti 2010.

Regeringen föreskriver att 8, 12 och 40 §§ förordningen (2005:142) om inskrivning av rätt till luftfartyg ska ha följande lydelse.

8 §

I avdelningen för luftfartyg införs

 1. luftfartygets nationalitets- och registreringsbeteckning,

 2. luftfartygets tillverkare och tillverkarens typbeteckning,

 3. luftfartygets tillverkningsnummer,

 4. anteckning om att luftfartyget avförts ur luftfartygsregistret, och

 5. anteckning om att luftfartyget enligt 2 kap. 6 § luftfartslagen (2010:500) ska avföras från luftfartygsregistret, men att medgivande enligt 2 kap. 7 § samma lag inte har lämnats.

12 §

I avdelningen för övriga anteckningar införs

 1. anteckning om att ett luftfartyg eller en rättighet som skrivits in i sådan egendom blivit föremål för kvarstad, betalningssäkring eller utmätning, eller när en konkursförvaltare har begärt att ett luftfartyg eller en rättighet som skrivits in i sådan egendom ska säljas exekutivt,

 2. beslut som avses i 1 om kvarstad, betalningssäkring eller utmätning har upphävts eller återgått eller när fråga om exekutiv försäljning av ett luftfartyg eller en rättighet som skrivits in i sådan egendom har förfallit av annan anledning,

 3. anteckning om att anmälan, bevis eller fördelningslängd kommit in som visar inverkan på inteckning av exekutiv försäljning,

 4. anteckning om att någon i enlighet med 10 kap. 6 § luftfartslagen (2010:500) skriftligen anmäler att han eller hon har en fordran för vilken luftpanträtt gäller i luftfartyget,

 5. anteckning om att luftfartyget är föremål för luftpanträtt som ska erkännas enligt lagen (1955:229) i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg,

 6. anteckning om att luftpanträtt som avses i 4 och 5 har upphört att gälla,

 7. anteckning om att domstol har meddelat sådan förklaring som avses i 26 § lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg,

 8. anteckning om rättelse avseende införing i registret,

 9. anteckning om förhållanden som annars enligt lag eller annan författning ska antecknas i registret och som inte ska införas i annan avdelning, och

 10. datum för anteckningen och aktnummer.

40 §

Kronofogdemyndigheten och Luftfartsverket ska ge hjälp i form av sådan utredning om luftfartyg som inskrivningsmyndigheten behöver för att föra ett tillförlitligt register.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1082

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Malin Bonthron
(Justitiedepartementet)