Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1104

Utkom från trycket den 14 september 2010
Förordning om ändring i förordningen (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor;
utfärdad den 2 september 2010.

Regeringen föreskriver att 3, 8, 11, 13, 18, 19, 30 och 32 §§ förordningen (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor ska ha följande lydelse.

3 §

Med miljöbil avses i denna förordning en personbil som uppfyller kraven för befrielse från fordonsskatt enligt 11 a § vägtrafikskattelagen (2006:227).

8 §

Personbilar som är utrustade med teknik för drift endast med diesel får släppa ut högst 5 milligram partiklar per kilometer enligt uppgift i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register.

Det kravet gäller inte fordon som används i spaningsverksamhet inom Polisen, Tullverket eller Kustbevakningen.

11 §

Lätta lastbilar som är utrustade med teknik för drift endast med diesel får släppa ut högst 5 milligram partiklar per kilometer enligt uppgift i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register.

Det kravet gäller inte fordon som används i spaningsverksamhet inom Polisen, Tullverket eller Kustbevakningen.

13 §

Om det för en lätt lastbil saknas uppgift om koldioxidutsläpp i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register, ska utsläppen enligt 10 § beräknas utifrån uppgifter i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register om motorns effekt, bilens tjänstevikt, angivet bränsle och växellåda.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om hur beräkningen ska ske.

18 §

De personbilar som en myndighet köper in eller ingår leasingavtal om ska vara av en typ som

 1. har fått minst 32,5 poäng vid provning enligt tidigare protokoll i det europeiska krockprovningsprogrammet (Euro NCAP):

  • Frontal impact testing protocol version 4.1, 4.2 eller 4.3,

  • Side impact testing protocol version 4.1 eller 4.2,

  • Pole Side impact testing protocol version 4.1, 4.2 eller 4.3,

  • Assessment protocol version 4.1, 4.2 eller 4.3,

  • Seat belt reminder assessment protocol version 1.2,

 2. enligt intyg från tillverkaren har motsvarande krockskyddsegenskaper som en sådan typ som har fått minst 32,5 poäng vid provning enligt 1,

 3. har fått minst 31,5 poäng vid provning av skydd för vuxna åkande vid bedömning enligt det senare Euro NCAP:s Assessment Protocol – Overall Rating version 5.0, fått minst 2 poäng för pisksnärtskydd och har bilbältespåminnare på förarplatsen och främre sittplatsen, eller

 4. enligt intyg från tillverkaren har motsvarande krockegenskaper enligt kraven i 3.

19 §

De personbilar som en myndighet köper in eller ingår leasingavtal om ska vara av en typ som

 1. har fått minst 14 poäng för fotgängarskydd vid provning enligt Euro NCAP Pedestrian Protocol version 5.1, eller

 2. enligt intyg från tillverkaren har motsvarande krockskyddsegenskaper som en sådan typ som har fått minst 14 poäng vid provning enligt 1.

30 §

Samtliga myndigheter ska senast den 1 mars varje år lämna en redogörelse till Transportstyrelsen för sina inköp, sin leasing och sina upphandlingar under det föregående kalenderåret. Av redogörelsen ska följande uppgifter framgå:

 1. hur många bilar som köpts in och leasats under året, fördelat på fordonsslag,

 2. hur många upphandlingar av bilhyra och taxiresor som har gjorts under året,

 3. med vilken teknik för drift som inköpta och leasade bilar är utrustade,

 4. hur stor andel av de inköpta och leasade personbilarna och lätta lastbilarna som är utryckningsfordon eller som är särskilt anpassade för personskydd,

 5. hur stor den sammanlagda volymen av förbrukat bränsle är för sådana miljöbilar som är utrustade med teknik för drift helt eller delvis med alternativt bränsle, fördelat på slag av bränslen och fordonsslag,

 6. hur stor andel av de inköpta och leasade bilarna och av de bilar som myndigheten äger eller leasar som är utrustade med alkolås, och

 7. vilka avsteg som myndigheten har gjort från bestämmelserna i denna förordning med stöd av 5 § tredje stycket, 9 §, 12 §, 20 § andra stycket, 22 § andra stycket, 25 eller 28 §, samt vilka särskilda skäl som har motiverat dessa avsteg.

32 §

Transportstyrelsen ska göra en uppföljning av myndigheternas redogörelser enligt 30 § och i den inkludera en sådan redogörelse som avses där för den egna verksamheten. Uppföljningen ska lämnas till regeringen senast den 1 april varje år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1104

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2010.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON
Olof Hedberg
(Näringsdepartementet)