Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1105

Utkom från trycket den 14 september 2010
Förordning om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300);
utfärdad den 2 september 2010.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 7 § sjötrafikförordningen (1986:300) ska ha följande lydelse.

7 §

1) Föreskrifter som meddelats med stöd av 1, 2 eller 2 a § gäller inte när ett fartyg används

1)

Senaste lydelse 2004:1017.

 1. vid brådskande utryckning för räddningstjänst eller sjuktransport enligt 6 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),

 2. i brådskande tjänsteutövning av

  a) Försvarsmakten,

  b) polis-, lots- eller tullpersonal,

  c) personal vid Kustbevakningen, samt

  d) läkare, sjuksköterska, barnmorska, veterinär, eller

 3. i andra jämförliga trängande fall.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1105

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2010.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON
Olof Hedberg
(Näringsdepartementet)