Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1117

Utkom från trycket den 28 september 2010
Förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.;
utfärdad den 16 september 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

dels att 6 kap. 2 § och 9 kap. 7 § ska ha följande lydelse,

dels att rubrikerna närmast efter 10 kap. 1, 2 och 4 §§ ska sättas närmast före 10 kap. 11, 12 respektive 13 §.

2 §

Kopiering av uppgifter enligt 1 § andra stycket ska ske för uppgifter från fordonsenheter inom 90 dagar och för uppgifter från förarkort inom 28 dagar, från dagen för registreringen av uppgiften.

De uppgifter som har kopierats ska bevaras i oförändrat och sökbart skick i minst ett år från dagen för registreringen av uppgiften och på begäran göras tillgängliga för en behörig kontrolltjänsteman.

7 §

1) Till penningböter döms den näringsidkare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot

1)

Senaste lydelse 2007:216.

  1. artikel 10.1, 10.2, 10.4, 16.2 första stycket eller 16.3 i förordning (EG) nr 561/2006,

  2. artikel 14.2 i förordning (EEG) nr 3821/85, eller

  3. 6 kap. 2 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1117

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2010.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)