Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1118

Utkom från trycket den 28 september 2010
Förordning om ändring i förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet;
utfärdad den 16 september 2010.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet ska ha följande lydelse.

9 §

1) Den som är tillståndshavare enligt postlagen (2010:1045) ska betala en särskild avgift för obeställbara brev som sänds in till Post- och telestyrelsen. Det totala avgiftsuttaget ska motsvara de kostnader som myndigheten har för denna verksamhet och får uppgå till högst 9 000 000 kr per år. Avgiften ska fördelas med skälig andel på tillståndshavarna.

1)

Senaste lydelse 2006:288.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1118

Denna förordning träder i kraft den 25 oktober 2010.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)