Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1544 Utkom från trycket den 10 december 2010Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);utfärdad den 2 december 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:167, bet. 2010/11:MJU3, rskr. 2010/11:45. föreskrivs att 5 kap. 1 § fartygssäkerhetslagen (2003:364) ska ha följande lydelse.5 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2008:1378. Transportstyrelsen utövar, om något annat inte anges, tillsyn enligt denna lag och föreskrifter meddelade med stöd av lagen när det gällerfartyg och deras utrustning, drift, lastning, lossning och säkerhetsorganisation,säkring av last som ännu inte har förts ombord,rederiers säkerhetsorganisation, ocharbetsmiljön ombord.När det gäller inspektion enligt 8 § utövas tillsyn även av Kustbevakningen i den utsträckning som Transportstyrelsen beslutar i samråd med Kustbevakningen.I frågor som avser arbetsmiljön ska tillsynen också avse att arbetsmiljölagen (1977:1160), lagen (1998:958) om vilotid för sjömän och föreskrifter meddelade med stöd av dessa lagar följs.Tillsynen ska också avse de delar av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EGEUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907). som omfattas av tillsynsansvar enligt föreskrifter meddelade med stöd av arbetsmiljölagen (1977:1160).Tillsyn enligt tredje och fjärde styckena utövas i samverkan med Arbetsmiljöverket.Bestämmelser om tillsyn av livsmedelshanteringen finns i livsmedelslagen (2006:804).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarCATHARINA ELMSÄTER-SVÄRDLennart Renbjer(Näringsdepartementet)