Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1554

Utkom från trycket den 14 december 2010
Förordning om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927);
utfärdad den 3 december 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om fartygsregisterförordningen (1975:927)1)

1)

Senaste lydelse av 1 kap. 5 a § 2001:807.

dels att 1 kap. 5 a § ska upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 5 § ska ha följande lydelse.

2) Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för registrering och om expeditionsavgifter för bevis om registrerings- eller inskrivningsåtgärd. Transportstyrelsen får också meddela föreskrifter om avgifter för användningen av registret.

2)

Senaste lydelse 2001:807.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1554

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Malin Bonthron
(Justitiedepartementet)