Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1562

Utkom från trycket den 14 december 2010
utfärdad den 3 december 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 10 kap. 1 § körkortslagen (1998:488) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59.

1 §

2) Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i denna lag samt meddela föreskrifter om

2)

Senaste lydelse 2009:1352.

  1. lagens tillämpning på andra i utlandet utfärdade behörighetshandlingar som ger rätt att köra motordrivna fordon,

  2. Transportstyrelsens prövning av andra körkortsärenden än som anges i 7 kap.,

  3. registrering som behövs för tillämpningen av lagen,

  4. att priset för deltagandet i introduktionsutbildning som anges i 4 kap. 7 § första stycket 4 inte får överstiga en viss nivå, och

  5. avgifter för tillsyn enligt denna lag och enligt 8 kap. 12 § körkortsförordningen (1998:980) samt ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från lagen.

Regeringen får låta postbefordringsföretag lämna ut körkort.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1562

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)