Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1567

Utkom från trycket den 14 december 2010
Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);
utfärdad den 3 december 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 kap. 4 och 6 §§ fartygs säkerhetslagen (2003:364) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59.

2) Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

2)

Senaste lydelse 2010:342.

 1. fartygs bemanning,

 2. syn- och hörselkraven enligt 2 kap. 5 § samt hälsoundersökning och läkarintyg som avser dessa krav,

 3. att säkerhetsbesättning ska fastställas även för andra fartyg än sådana som avses i 3 kap. 10 §,

 4. anteckning av beslut enligt 3 kap. 14 § och underrättelser om sådana beslut,

 5. krav i fråga om den bemanning som behövs från sjösäkerhetssynpunkt (bemanningsföreskrifter) för fartyg som inte ska ha säkerhetsbesättning enligt 3 kap. 10 §,

 6. behörighet att föra fartyg eller att ha befattning på fartyg samt avgifter till staten för prövning av ansökan om behörighetsbevis och annan ärendehandläggning som avser rätt att föra fartyg eller tjänstgöra på fartyg, samt

 7. undantag från kravet i 3 kap. 16 § att fartygets redare eller ägare ska anställa dem som ingår i säkerhetsbesättningen och tillhör däcks eller maskinpersonalen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också i särskilda fall fastställa säkerhetsbesättning eller meddela bemanningsföreskrifter för andra fartyg än de som avses i 3 kap. 10 § första stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. tillsynsförrättningar och tillsynsböcker,

 2. undantag från den begränsning som anges i 5 kap. 9 § första stycket under förutsättning att det följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG av den 23 april 2009 om hamnstatskontroll3)

  3)

  EUT L 131, 28.5.2009, s. 57 (Celex 32009L0016).

  ,

 3. granskning och godkännande av ritningar samt vilka ritningar som ska ges in,

 4. avgifter till staten för

  a) tillsyn av fartyg,

  b) tillsyn av rederiers och fartygs säkerhetsorganisation,

  c) tillsyn av verksamhet beträffande behörighet för sjöpersonal,

  d) provning och granskning av material och utrustning till fartyg, samt

  e) granskning av ritningar till fartyg,

 5. lotsavgifter och skyldighet att anlita lots,

 6. skyldighet att lämna de uppgifter som krävs för att tillsynsmyndigheten ska kunna fullgöra tillsynen enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, samt

 7. skyldighet för fartygets ägare eller redare att ersätta kostnader i samband med sådant kvarhållande av fartyget som har skett med stöd av denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1567

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)