Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m.

Utkom från trycket den 14 december 2010
utfärdad den 3 december 2010.

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter för prov som anordnas av Trafikverket enligt körkortslagen (1998:488), lagen (1998:492) om biluthyrning, lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens, yrkestrafikförordningen (2012:237), taxitrafikförordningen (2012:238) och förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter, samt föreskrifter som har meddelats i anslutning till dessa författningar.

SFS 2012:250

2 §

Trafikverket ska ta ut avgift enligt följande.

Avgiftslista

 

Avgift kronor

 

Kunskapsprov/omprov, säkerhetskontroll och funktionsbeskrivning

 
 

– normaltaxa

 

325

 

– kvälls- och helgtaxa

 

400

 

Körprov för

 
 

a) behörigheterna B, C1, C, D1 och D,

 
 

b) den utökade behörigheten B för den som har körkort med behörighet B,

 
 

c) taxiförarlegitimation

 
 

– normaltaxa

 

800

 

– kvälls- och helgtaxa

 

1 040

 

Körprov för

 
 

a) den utökade behörigheten B för den som inte har körkort med behörighet B,

 
 

b) övriga behörigheter,

 
 

c) tillträde till trafik- eller motorcykellärarutbildning

 
 

– normaltaxa

 

1 650

 

– kvälls- och helgtaxa

 

2 145

 

Kunskapsprov för yrkeskunnande och yrkeskompetens

 
 

– normaltaxa

 

640

 

– kvälls- och helgtaxa

 

830

 

Normaltaxa ska tas ut för förrättning som äger rum vardagar kl. 07.30–18.00. Övrig tid ska kvälls- och helgtaxa tas ut.

 
 

Digital fotografering

 

80

 

Tidtaxa för utfört arbete per person och timme

 

500

 

För sådan förrättning eller åtgärd av Trafikverket som inte anges ovan och som inte omfattas av bestämmelserna i någon annan författning får verket ta ut avgift enligt tidtaxa.

Om förrättning, åtgärd eller annat arbete medför rese- eller traktamentskostnader eller särskilda utlägg, ska dessa ersättas särskilt.

SFS 2014:1485

3 §

Utrikesdepartementet får i fråga om en utländsk medborgare som tillhör en främmande stats diplomatiska eller konsulära representation i Sverige eller medborgarens familjemedlem medge att avgift inte ska betalas för förarprov för körkort.

Utrikesdepartementet ska fortlöpande till Trafikverket lämna uppgifter om beskickningar och konsulat och övriga förhållanden som behövs för tillämpningen av första stycket.

SFS 2020:800

4 §

Om det finns synnerliga skäl, får Trafikverket i andra fall än som sägs i 3 § medge nedsättning av eller befrielse från en avgift som anges i 2 §.

SFS 2020:800

5 §

Vid skriftlig betalningspåminnelse får Trafikverket ta ut en avgift på 50 kronor för administrativa kostnader (påminnelseavgift).

6 §

SFS 2020:800

7 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att en avgift som anges i 2 § ska tas ut med ett lägre belopp när en beställning eller en betalning görs elektroniskt. Styrelsen får i övrigt meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1578

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011. Genom förordningen upphävs förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om avgifter som har påförts före d. 1 jan. 2011.

SFS 2012:11

Denna förordning träder i kraft d. 19 jan. 2013.

SFS 2012:250

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2012.

SFS 2012:532

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2012.

SFS 2012:706

(Utkom d. 30 nov. 2012.)

SFS 2014:1485

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2020:800
  1. Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2020.

  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som avser en begäran om nedsättning eller befrielse från en avgift som har gjorts före ikraftträdandet.