Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1596 Utkom från trycket den 14 december 2010Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);utfärdad den 3 december 2010.Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen (1998:1276) dels att 13 kap. 10 § ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 13 kap. 11 §, av följande lydelse.13 kap.10 §10 § Senaste lydelse 2001:667. Avgift tas ut för prövning av en ansökan enligt förordningen i följande fall. Bestämmelserna i 10–13 §§ avgiftsförordningen (1992:191) gäller i tillämpliga delar.
Ärendeslag
 
Avgiftsklass
1. Tävlingar som går genom flera län (3 kap. 84 §) 
2. Tävlingar som går genom ett och samma län (3 kap. 84 §) 
3. Undantag för tunga transporter (13 kap. 3 §) 
4. Undantag för breda transporter (13 kap. 3 §) 
 
 
Om bredden är högst 450 centimeter 
 
Om bredden överstiger 450 centimeter 
5. Undantag för långa transporter (13 kap. 3 §) 
 
 
Om längden är högst 35 meter 
 
Om längden överstiger 35 meter 
6. Ärenden om undantag för visst ändamål avseende fordon som används för transport av rörelsehindrade (13 kap. 3 §) 
7. Övriga undantag (13 kap. 3 §) 
I ärenden om undantag för tunga, breda eller långa transporter enligt 3–5 som kräver skyndsam behandling tas dubbel avgift ut.11 §11 §Bestämmelser om en kommuns rätt att ta ut avgifter för prövning av ansökningar finns i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarCATHARINA ELMSÄTER-SVÄRDLennart Renbjer(Näringsdepartementet)