Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1596

Utkom från trycket den 14 december 2010
Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);
utfärdad den 3 december 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen (1998:1276)

dels att 13 kap. 10 § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 13 kap. 11 §, av följande lydelse.

10 §

1) Avgift tas ut för prövning av en ansökan enligt förordningen i följande fall. Bestämmelserna i 10–13 §§ avgiftsförordningen (1992:191) gäller i tillämpliga delar.

1)

Senaste lydelse 2001:667.

Ärendeslag

 

Avgiftsklass

1. Tävlingar som går genom flera län (3 kap. 84 §)

 

6

 

2. Tävlingar som går genom ett och samma län (3 kap. 84 §)

 

4

 

3. Undantag för tunga transporter (13 kap. 3 §)

 

3

 

4. Undantag för breda transporter (13 kap. 3 §)

 
 
 

Om bredden är högst 450 centimeter

 

2

 
 

Om bredden överstiger 450 centimeter

 

3

 

5. Undantag för långa transporter (13 kap. 3 §)

 
 
 

Om längden är högst 35 meter

 

2

 
 

Om längden överstiger 35 meter

 

3

 

6. Ärenden om undantag för visst ändamål avseende fordon som används för transport av rörelsehindrade (13 kap. 3 §)

 

1

 

7. Övriga undantag (13 kap. 3 §)

 

4

 

I ärenden om undantag för tunga, breda eller långa transporter enligt 3–5 som kräver skyndsam behandling tas dubbel avgift ut.

11 §

Bestämmelser om en kommuns rätt att ta ut avgifter för prövning av ansökningar finns i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1596

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)