Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1602

Utkom från trycket den 14 december 2010
Förordning om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening;
utfärdad den 3 december 2010.

Regeringen föreskriver att 10, 13 och 15 §§ förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening ska ha följande lydelse.

En avgift för kontroll av hållbarhetskraven ska tas ut av tillverkaren för varje nyregistrerad personbil och varje nyregistrerat lastfordon.

1) Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta om undantag i enlighet med 21 § lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen. Föreskrifter eller beslut om undantag i enskilda fall som gäller krav på och kontroll av sådan mätutrustning som används vid kontroll av avgasrening hos motorfordon i bruk får dock meddelas eller beslutas av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.

1)

Senaste lydelse 2008:1199. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

2) Transportstyrelsen får meddela

2)

Senaste lydelse 2008:1199.

  1. ytterligare föreskrifter för prövning i samband med indelning i miljöklasser, och

  2. föreskrifter om avgifter för kontroll av hållbarhetskrav och annan tillsyn, prövning i samband med typgodkännande och miljöklassindelning samt prövning av undantag enligt 21 § lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1602

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)