Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1630

Utkom från trycket den 14 december 2010
Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519);
utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 9 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:125, bet. 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36.

2 §

Alkoholdrycker får inte förtäras inom järnvägssystem. Förbudet gäller inte i fråga om förtäring av drycker vid tillåten servering och inte heller om ett järnvägsföretag eller en infrastrukturförvaltare för särskilt fall har medgett förtäringen. Med alkoholdrycker förstås sådana drycker som avses i 1 kap. 5 § alkohollagen (2010:1622).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1630

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)