Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1838 Utkom från trycket den 17 december 2010Förordning om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods;utfärdad den 9 december 2010.Regeringen föreskriver att 15 § förordningen (2006:311) om transport av farligt gods ska ha följande lydelse.15 §15 §Transportmyndigheterna får meddela ytterligare föreskrifter om och särskilda beslut på de områden och i den utsträckning som anges i 20 § andra stycket 1–12 och 17 lagen (2006:263) om transport av farligt gods, samt på motsvarande områden meddela ytterligare föreskrifter om verkställighet av lagen och denna förordning.Föreskrifter om avgifter enligt 20 § andra stycket 16 lagen om transport av farligt gods får meddelas avTransportstyrelsen för den verksamhet som styrelsen utövar, ochMyndigheten för samhällsskydd och beredskap för den verksamhet som myndigheten utövar.Denna förordning träder i kraft den 17 januari 2011.På regeringens vägnarBEATRICE ASKMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)