Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1914

Utkom från trycket den 27 december 2010
utfärdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om körkortslagen (1998:488)

1)

Prop. 2010/11:26, bet. 2010/11:TU7, rskr. 2010/11:83.

dels att 5 kap. 12 § ska upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 2 §, 3 kap. 4, 13 och 20 §§, 4 kap. 6–8 §§, 5 kap. 1, 2, 5, 6 och 14 §§ samt, 7 kap. 2 och 8 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 5 kap. 13 § ska lyda ”Nytt körkort efter återkallelse eller villkor om alkolås”,

dels att det i lagen ska införas 15 nya paragrafer, 5 kap. 15 a–27 §§ och 7 kap. 8 a §, samt närmast före 5 kap. 16 och 26 §§ nya rubriker av följande lydelse.

2 §

2) Fordons- och viktbegreppen i denna lag har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

2)

Senaste lydelse 2001:571.

Med alkolås avses en sådan anordning i ett fordon som hindrar att fordonet startas och körs av förare som har alkohol i utandningsluften.

4 §

3) Förarprovet består för behörigheten AM av ett kunskapsprov och för övriga behörigheter av ett kunskapsprov och ett körprov. Förarprov får inte avläggas om spärrtid eller villkorstid löper.

3)

Senaste lydelse 2009:189.

Kunskapsprov får avläggas endast av den som uppfyller kraven i 1 § första stycket 1 och 3. För behörigheten AM krävs dessutom att sökanden uppfyller kravet i 1 § första stycket 2 och har gått igenom utbildning för moped klass I enligt lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar.

Kunskapsprov behöver dock inte avläggas för behörigheten A av den som redan har ett körkort med behörigheten A1.

Körprov får avläggas endast av den som uppfyller kraven i 1 § första stycket 1–3.

13 §

Ett körkort gäller inte om

 1. det inte har förnyats efter föreläggande,

 2. det är återkallat eller omhändertaget enligt 5 kap.,

 3. det har ersatts med annat körkort,

 4. det har bytts ut mot ett utländskt körkort,

 5. innehavaren dessutom har ett eller flera andra giltiga körkort utfärdade i andra stater inom EES och inte efter uppmaning anger vilket av körkorten som ska behållas eller anger att ett annat än det svenska körkortet ska behållas, eller

 6. körkortsinnehavet varit förenat med villkor om alkolås och villkorstiden löpt ut.

Ett körkort ska också förklaras ogiltigt om körkortshavaren begär det. Ogiltigheten får begränsas till att avse viss behörighet.

20 §

4) Förarprovet består för förarbevis av ett kunskapsprov. Kunskapsprov får avläggas endast av den som uppfyller kraven i 19 § 1 och har gått igenom utbildning för fordonsslaget enligt lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar.

4)

Senaste lydelse 2009:189.

Kunskapsprov får inte avläggas innan spärrtid eller giltighetstid för återkallelse tills vidare löpt ut om återkallelse skett enligt 5 kap. 3 § 1, 2, 3 eller 4. Detsamma gäller om körkortsinnehavet förenats med villkor om alkolås och villkorstiden inte löpt ut.

6 §

5) Uppsikt under övningskörning inom polisväsendet eller Försvarsmakten får utövas endast av den som

5)

Senaste lydelse 2009:189.

 1. fyllt 21 år,

 2. har behörighet för fordon av det slag körningen avser, och

 3. under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren har haft sådan behörighet.

Uppsikt enligt första stycket får dock inte utövas av den vars körkort eller förarbevis under de senaste tre åren har varit återkallat enligt

 1. 5 kap. 3 § 1, 5 eller 6, eller

 2. 5 kap. 3 § 2–4, om den sammanlagda spärrtid som under de senaste tre åren har bestämts enligt 5 kap. 6 § överstiger tre månader.

Uppsikt enligt första stycket får inte heller utövas av den vars körkortsinnehav

 1. är förenat med villkor om alkolås, eller

 2. har varit förenat med villkor om alkolås under de tre senaste åren.

Med återkallelse avses i andra stycket även återkallelse tills vidare enligt 5 kap. 5 § och med spärrtid sådan giltighetstid som beslutats enligt den paragrafen.

7 §

6) Uppsikt under övningskörning som avses i 5 § 4 får utövas endast av den som har godkänts som handledare för den som övningskör. Sådant godkännande får meddelas den som

6)

Senaste lydelse 2010:799.

 1. fyllt 24 år,

 2. har körkort för fordon av det slag körningen avser,

 3. under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren haft ett sådant körkort, och

 4. under de senaste fem åren har genomgått introduktionsutbildning, om det är fråga om övningskörning för förarbehörighet B.

Ett godkännande som handledare får dock inte meddelas den vars körkort under de senaste tre åren har varit återkallat enligt 6 § andra och fjärde styckena. Ett godkännande som handledare får inte heller meddelas den vars körkortsinnehav är eller under de tre senaste åren har varit förenat med villkor om alkolås.

8 §

7) Ett godkännande som handledare enligt 7 § upphör att gälla, om handledarens körkort återkallas enligt 5 kap. 3 § eller återkallas tills vidare enligt 5 kap. 5 §. Detsamma gäller om handledarens körkortsinnehav förenas med villkor om alkolås.

7)

Senaste lydelse 2009:1352.

Transportstyrelsen ska på begäran av handledaren eller den som övningskör upphäva ett godkännande som handledare.

1 §

Ett körkortsingripande sker genom återkallelse av körkortet, genom varning eller genom att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås.

Ett körkortsingripande med anledning av brottslig gärning ska när det gäller frågan om brott föreligger grunda sig på en lagakraftvunnen dom, ett godkänt strafföreläggande, ett godkänt föreläggande om ordningsbot eller ett beslut om åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. rättegångsbalken eller motsvarande bestämmelse i annan författning.

Med svensk dom jämställs vid tillämpningen av denna lag brottmålsdom eller annat likvärdigt avgörande som har meddelats av en utländsk domstol eller någon annan utländsk myndighet.

2 §

8) Vad som föreskrivs i detta kapitel om körkort gäller också körkortstillstånd, traktorkort och förarbevis. Vad som föreskrivs om körkortshavare gäller också innehavare av förarbevis och innehavare av traktorkort. Vad som föreskrivs om spärrtid i 6 § andra stycket gäller endast körkort. Vad som föreskrivs om villkor om alkolås för körkortsinnehav i 16–27 §§ gäller endast den som har körkort.

8)

Senaste lydelse 2009:189.

Vissa ytterligare undantag för förarbevis finns i 2 a §.

I fråga om utfärdande av nytt förarbevis efter återkallelse ska hänvisningen i 14 § första stycket till kraven i 3 kap. 1 § i stället avse 3 kap. 19 §.

5 §

Ett körkort ska återkallas tills vidare i avvaktan på ett slutligt avgörande av återkallelsefrågan om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas slutligt på någon av de grunder som avses i 3 § 1–7. Om beslutet grundas på misstanke om brottslig gärning, ska beslutets giltighetstid begränsas enligt vad som gäller för spärrtid enligt 6 §.

6 §

Vid körkortsåterkallelse enligt 3 § 1–6 ska det bestämmas en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas (spärrtid). Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år. Om körkortet återkallas enligt 3 § 1 och det är fråga om grovt brott, ska spärrtiden bestämmas till lägst ett år.

Om körkortet återkallas för den som avses i 16 § första stycket, ska spärrtiden bestämmas till lägst den villkorstid som enligt 20 § skulle ha bestämts vid bifall till en ansökan enligt 17 § och högst tre år.

I 23 och 25 §§ finns regler om hur spärrtiden ska bestämmas i särskilda fall.

14 §

9) Efter återkallelse får nytt körkort utfärdas endast om sökanden har körkortstillstånd, har avlagt godkänt förarprov och även i övrigt uppfyller kraven i 3 kap. 1 § om inte annat sägs i andra stycket, 15 eller 15 a §.

9)

Senaste lydelse 2003:216.

Har tiden för körkortets ogiltighet efter återkallelse med stöd av 3 § 2–4 bestämts till högst ett år får nytt körkort utan ytterligare prövning utfärdas efter ansökan. Har tiden för körkortets ogiltighet efter återkallelse med stöd av 3 § 1, 5–6 bestämts till högst ett år, eller om körkortet återkallats med stöd av 3 § 7–8, får nytt körkort utfärdas efter ansökan om sökanden har körkortstillstånd.

15 a §

Vid utfärdande av körkort efter återkallelse i fall som avses i 24 § tillämpas inte 14 och 15 §§. I stället ska ett nytt körkort utfärdas utan ansökan vid spärrtidens utgång.

15 b §

När villkorstiden är slut får ett nytt körkort utan villkor om alkolås utfärdas efter ansökan, om sökanden har körkortstillstånd.

Om det i beslutet om villkor om alkolås finns krav som ska uppfyllas för utfärdande gäller de kraven i stället för första stycket. Detsamma gäller ett beslut av Transportstyrelsen som fattats efter beslutet om villkor om alkolås men innan villkorstiden löpt ut.

Villkor om alkolås för körkortsinnehav

16 §

Bestämmelserna i 17–27 §§ samt 7 kap. 8 a § är tillämpliga i fråga om den som

 1. är permanent bosatt i Sverige och

 2. har ett körkort som

  a) är utfärdat i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och

  b) kan återkallas med stöd av 3 § 1 på grund av brott mot 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott till följd av alkoholförtäring.

Bestämmelserna tillämpas emellertid inte om prövotid enligt 3 kap. 18 § löpte vid tidpunkten för brottet och körkortet ska återkallas även på annan grund än som anges i första stycket.

Med återkallelse avses i denna paragraf även återkallelse tills vidare enligt 5 §.

17 §

I fråga om körkortshavare som avses i 16 § får det, i stället för körkortsåterkallelse, beslutas att körkortsinnehavet under viss tid (villkorstid) ska vara förenat med villkor om alkolås. Ett sådant beslut meddelas efter ansökan.

Om körkortsinnehavet har förenats med villkor om alkolås tills vidare och villkorstiden löper när körkortet kan återkallas slutligt, får beslut om att körkortsinnehavet ska förenas med villkor om alkolås meddelas utan ansökan.

18 §

En ansökan om beslut om villkor om alkolås ska innehålla

 1. ett läkarintyg enligt särskilt formulär, och

 2. en förklaring om att sökanden är villig att uppfylla de särskilda villkor som gäller för körkortsinnehav enligt 22 §.

Ansökan ska ges in till Transportstyrelsen senast inom fyra veckor från det att sökanden getts tillfälle att yttra sig inför ett slutligt beslut om återkallelse.

19 §

En ansökan om beslut om villkor om alkolås får bifallas endast om sökanden med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden bedöms som lämplig för körkortsinnehav med villkor om alkolås. Sådan lämplighet förutsätter att sökanden

 1. kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken,

 2. inte brukar narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64), och

 3. uppfyller de andra medicinska krav än krav på frånvaro av alkoholmissbruk eller alkoholberoende som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten.

20 §

Om ett beslut om villkor om alkolås fattas, ska sökandens rätt att framföra körkortspliktiga fordon under villkorstiden vara begränsad på det sätt som anges i 22 §. Villkorstiden ska vara ett år, om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Villkorstiden ska vara två år, om

 1. återkallelse skulle ha skett enligt 3 § 1 på grund av brott mot 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, eller

 2. återkallelse annars skulle ha skett enligt 3 § 1 och sökanden

  a) under de senaste fem åren före det brott som har föranlett återkallelsen har gjort sig skyldig till annat brott mot 4 eller 4 a § lagen om straff för vissa trafikbrott till följd av alkoholförtäring, eller

  b) har diagnosen alkoholberoende eller alkoholmissbruk.

Om villkorstiden har bestämts till ett år och körkortshavaren under denna tid visar sig ha diagnosen alkoholberoende eller alkoholmissbruk, ska villkorstiden förlängas till två år. Om det finns anledning att anta att körkortshavaren har ett sådant beroende eller missbruk, får denne föreläggas att ge in läkarintyg om dessa förhållanden.

Med återkallelse avses i denna paragraf även återkallelse tills vidare enligt 5 §.

21 §

Om ett innehav av körkort ska förenas med villkor om alkolås, ska körkortet förnyas enligt 3 kap. 14 §. I fall som avses i 24 § ska ett nytt körkort utfärdas.

Om körkortet är utfärdat i en annan EES-stat än Sverige, ska det i stället bytas ut enligt 6 kap. 6 §.

När innehavet av ett körkort förenas med villkor om alkolås ska det i körkortet finnas uppgift om detta.

22 §

Den vars körkortsinnehav är förenat med villkor om alkolås får

 1. framföra körkortspliktiga fordon endast i Sverige, och

 2. framföra endast sådana körkortspliktiga fordon som är utrustade med ett godkänt alkolås.

Körkortshavaren ska följa de föreskrifter som meddelas i anslutning till denna lag.

23 §

Om körkortshavaren bryter mot 22 §, och därigenom inte längre bedöms uppfylla kraven på lämplighet enligt 19 § 1, ska beslutet om villkor om alkolås undanröjas. Beslutet ska även undanröjas om körkortshavaren under villkorstiden inte uppfyller de krav på lämplighet som anges i 19 § 2 och 3.

Om beslutet undanröjs, ska körkortet återkallas. En spärrtid ska då bestämmas som motsvarar den återstående villkorstiden.

Med återkallelse avses i andra stycket även återkallelse tills vidare enligt 5 kap. 5 § och med spärrtid sådan giltighetstid som beslutats enligt den paragrafen.

24 §

Om innehavet av ett körkort ska förenas med villkor om alkolås och körkortet även ska återkallas på annan grund, ska beslutet om villkor om alkolås avse innehavet av det körkort som utfärdas efter återkallelsen.

Om ett körkort återkallas under löpande villkorstid, ska även innehavet av det körkort som utfärdas efter återkallelsen förenas med villkor om alkolås, om inte beslutet om villkor om alkolås ska undanröjas enligt 25 §. Den nya villkorstiden ska då motsvara den tid som återstod av villkorstiden för det förstnämnda körkortet när detta återkallades.

Med återkallelse avses i denna paragraf även återkallelse tills vidare enligt 5 §.

25 §

Om ett körkort ska återkallas under löpande villkorstid och körkortshavaren på grund av det inträffade inte längre bedöms uppfylla kraven på lämplighet enligt 19 §, ska beslutet om villkor om alkolås undanröjas. Körkortet ska då återkallas även på grund av det brott som föranledde beslutet om villkor om alkolås.

Vid återkallelse enligt första stycket får den spärrtid som ska bestämmas inte underskrida den återstående villkorstiden. Den får inte heller underskrida den kortaste spärrtid som gäller vid återkallelse på grund av en sådan händelse som föranleder att beslutet om villkor om alkolås undanröjs.

Om prövotid enligt 3 kap. 18 § löpte vid tidpunkten för den händelse som föranleder fråga om återkallelse, ska beslutet om villkor om alkolås alltid undanröjas.

Med återkallelse avses i denna paragraf även återkallelse tills vidare enligt 5 kap. 5 § och med spärrtid sådan giltighetstid som beslutats enligt den paragrafen.

Godkänt alkolås

26 §

Innan en viss typ av alkolås får användas ska den genomgå teknisk prövning. Den tekniska prövningen får utföras endast av godkända provorgan. Provorgan ska godkännas genom ackreditering enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll eller motsvarande förfarande.

27 §

Den typ av alkolås som används ska vara godkänd. Ett godkännande får återkallas om föreskrifter om godkännande av alkolås som meddelats i anslutning till denna lag inte iakttagits.

2 §

10) Transportstyrelsen prövar ärenden om

10)

Senaste lydelse 2009:1352.

 1. medgivande enligt 2 kap. 11 § andra stycket,

 2. förlängd giltighet enligt 3 kap. 12 §,

 3. godkännande av handledare,

 4. förhandsbesked,

 5. villkor för innehav av körkortstillstånd och körkort,

 6. körkortstillstånd,

 7. körkortsingripande,

 8. giltighet eller utbyte av ett utländskt körkort, och

 9. godkännande av alkolås och återkallelse av godkännandet enligt 5 kap. 27 §.

Transportstyrelsen prövar också ärenden enligt

 1. 3 kap. 3 §,

 2. 3 kap. 13 § första stycket 1 och 5 samt andra stycket, och

 3. 3 kap. 16 § 1.

Transportstyrelsen prövar frågor om utfärdande av körkort.

8 §

11) Giltighetstid för återkallelse tills vidare och spärrtid med anledning av återkallelse räknas från den dag när beslutet delges körkortshavaren eller från den tidigare dag när körkortshavaren överlämnar körkortet till Transportstyrelsen. Har beslutet föregåtts av ett beslut om omhändertagande av körkortet, ett beslut om återkallelse tills vidare eller ett beslut om villkor om alkolås, räknas spärrtiden från det först delgivna beslutet. Har giltigheten av ett beslut om återkallelse av körkort tills vidare eller villkorstid vid villkor om alkolås löpt ut när slutligt beslut om körkortsingripande fattas, ska den tid under vilken körkortet varit ogiltigt eller körkortsinnehavet varit förenat med villkor om alkolås räknas av från spärrtiden.

11)

Senaste lydelse 2009:1352.

Spärrtiden löper i andra fall från den dag som anges i beslutet.

8 a §

Villkorstid räknas från den dag när beslutet om villkor om alkolås delges körkortshavaren. Har beslutet föregåtts av ett beslut om att körkortsinnehavet ska förenas med villkor om alkolås tills vidare, räknas villkorstiden från det först delgivna beslutet. Har ett beslut om att körkortsinnehavet ska förenas med villkor om alkolås tills vidare fattats och har villkorstiden löpt ut när slutligt beslut om körkortsingripande fattas, ska den tid under vilken körkortsinnehavet först varit förenat med villkor om alkolås räknas av från villkorstiden.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1914

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011 i fråga om 5 kap. 26 och 27 §§ och i övrigt den 1 januari 2012.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som senast den 31 december 2011 fått en ansökan om villkorlig körkortsåterkallelse beviljad enligt lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)