Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:98

Utkom från trycket den 14 februari 2011
Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);
utfärdad den 10 februari 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 kap. 6 § fartygssäkerhetslagen (2003:364) ska ha följande lydelse.

1)

Bet. 2010/11:TU11, rskr. 2010/11:161.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. tillsynsförrättningar och tillsynsböcker,

 2. undantag från den begränsning som anges i 5 kap. 9 § första stycket under förutsättning att det följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG av den 23 april 2009 om hamnstatskontroll2)

  2)

  EUT L 131, 28.5.2009, s. 57 (Celex 32009L0016).

  ,

 3. granskning och godkännande av ritningar samt vilka ritningar som ska ges in,

 4. avgifter till staten för

  a) tillsyn av fartyg,

  b) tillsyn av rederiers och fartygs säkerhetsorganisation,

  c) tillsyn av verksamhet beträffande behörighet för sjöpersonal,

  d) provning och granskning av material och utrustning till fartyg, samt

  e) granskning av ritningar till fartyg,

 5. lotsavgifter och skyldighet att anlita lots,

 6. skyldighet att lämna de uppgifter som krävs för att tillsynsmyndigheten ska kunna fullgöra tillsynen enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, samt

 7. skyldighet för fartygets ägare eller redare att ersätta kostnader i samband med sådant kvarhållande av fartyget som har skett med stöd av denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:98

Denna lag träder i kraft den 18 februari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTERSVÄRD
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)