Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:178 Utkom från trycket den 15 mars 2011Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);utfärdad den 3 mars 2011.Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen (1998:1276)Senaste lydelse av11 kap. 1 § 2007:10111 kap. 1 a § 2007:10111 kap. 1 b § 2005:94911 kap. 1 c § 2006:120811 kap. 2 § 2005:94911 kap. 3 § 2002:94311 kap. 4 § 2008:110911 kap. 4 a § 2005:94911 kap. 5 § 2007:10111 kap. 5 a § 2005:94911 kap. 6 § 2006:102711 kap. 9 § 2005:519. dels att 11 kap. ska upphöra att gälla, dels att 12 kap. 1 § och 13 kap. 3 § ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas ett nytt kapitel, 11 kap., av följande lydelse.11 kap. Bestämmelser om undantag vid trafikövervakning, räddningstjänst m.m.1 §1 §Ett fordon som används av polis- eller tullpersonal i tjänsteutövning får föras på gång- och cykelbanor samt på gågator, om särskild försiktighet iakttas. Fordonet får inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.En väg samt ett visst område eller färdled i terräng får användas trots 8 kap. 2 § och trots förbud eller inskränkning i rätten att trafikera vägen, området eller leden enligt föreskrifter som meddelats enligt 10 kap. 1, 10 eller 14 § eller enligt 41 § väglagen (1971:948)i yrkesutövning av polis- eller tullpersonal, personal vid Kustbevakningen, läkare, sjuksköterska, barnmorska eller veterinär,för transporter av sjuka personer till läkare eller sjukvårdsanstalt,vid räddningstjänst, elleri andra jämförliga trängande fall.2 §2 §Om särskild försiktighet iakttas och om omständigheterna kräver det får avvikelse göras från 3 kap. 6–13 och 25 §§, 26 § andra och tredje styckena samt 29 §,av en polisman vid eskort av vägtransporter som enligt särskilda villkor ska utföras med eskort, ochav en vägtransportledare under ett eskortuppdrag enligt lagen (2004:1167) om vägtransportledare.Trots föreskrifter om förbud enligt 10 kap. 1 § får en väg användas av vägtransportledare under ett eskortuppdrag enligt lagen (2004:1167) om vägtransportledare, om den eskorterade transporten har medgetts färd på vägen.3 §3 §Ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m.fl. får trots 8 kap. 2 § användasav fordon som används av ett auktoriserat bevakningsföretag i samband med transport av egendom,av fordon som används av personal inom Kriminalvården vid transport av frihetsberövade personer eller vid brådskande yrkesutövning, ochav fordon som används av personal vid Säkerhetspolisen när de vidtar en skyddsåtgärd i sådan verksamhet som anges i 2 § andra stycket 2 och 3 förordningen (2002:1050) med instruktion för Säkerhetspolisen.Undantagen i första stycket gäller endast om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas.4 §4 §Trots 4 kap. 22 § får följande fordon föras i en miljözon:Fordon som används i yrkesutövning av polis- eller tullpersonal, personal vid Kustbevakningen, läkare, sjuksköterska, barnmorska eller veterinär.Fordon som används för transporter av sjuka personer till läkare eller sjukvårdsanstalt.Fordon som används vid räddningstjänst.Fordon som används i andra jämförliga trängande fall.Utryckningsfordon i andra fall än som avses i 1–4.Fordon som definieras som veteranfordon i 2 kap. 2 § vägtrafikskattelagen (2006:227).5 §5 §Om särskild försiktighet iakttas och om omständigheterna kräver det får avvikelse göras från 9 kap. 1 § första stycket 1–5 och 2 §,vid räddningstjänst och bärgningsarbete,i tjänsteutövning av polis- eller tullpersonal, eller personal vid Kustbevakningen,i andra med 1 och 2 jämförliga trängande fall,av personal vid Säkerhetspolisen som vidtar en skyddsåtgärd i sådan verksamhet som anges i 2 § andra stycket 2 och 3 förordningen (2002:1050) med instruktion för Säkerhetspolisen, samtav vägtransportledare under ett eskortuppdrag enligt lagen (2004:1167) om vägtransportledare.6 §6 §Terrängmotorfordon och terrängsläp får föras på väg trots 5 kap. 1, 4 och 5 §§i yrkesutövning av polis- eller tullpersonal, personal vid Kustbevakningen, läkare, sjuksköterska, barnmorska eller veterinär,för transport av sjuka personer till läkare eller sjukvårdsanstalt,vid räddningstjänst, elleri andra jämförliga trängande fall.7 §7 §Förtur till överfart med sådan färja som enligt väglagen (1971:948) är väganordning harfordon som används vid brådskande utryckning för räddningstjänst eller vid sjuktransport enligt 6 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),fordon som används i brådskande yrkesutövning av polis- eller tullpersonal, personal vid Kustbevakningen, läkare, sjuksköterska, barnmorska eller veterinär,fordon i linjetrafik,fordon i taxitrafik,fordon som används för skolskjuts och färdtjänst,fordon som används av personal inom Kriminalvården vid transport av frihetsberövade personer eller vid brådskande yrkesutövning, samtfordon som används av ett auktoriserat bevakningsföretag i samband med transport av egendom.Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om förtur till överfart med färja för trafikant som under större delen av året utnyttjar färjeleden till och från sin fasta bostad eller annan trafikant om det finns särskilda skäl.8 §8 §Trots 3 kap. 47 § 3, 48, 52–54 §§, 55 § första stycket 3 eller förbud som har meddelats genom lokala trafikföreskrifter får fordon stannas eller parkeras när det användsav en polisman vid eskort av vägtransporter som enligt särskilda villkor ska utföras med eskort, ochav vägtransportledare under ett eskortuppdrag enligt lagen (2004:1167) om vägtransportledare.Undantagen i första stycket gäller endast om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas.9 §9 §Trots 3 kap. 49 a § första stycket, 53 § första stycket 10, 54 § eller 55 § första stycket 3, 8 kap. 1 § första stycket 2 eller förbud som har meddelats genom lokala trafikföreskrifter får fordon stannas eller parkeras när det användsvid parkeringsövervakning som avses i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.,av polis- eller tullpersonal i tjänsteutövning,av personal vid Kustbevakningen i tjänsteutövning,vid yrkesutövning av personal vid Skatteverkets skattebrottsenheter,vid räddningstjänst,vid brådskande yrkesutövning av läkare, sjuksköterska, barnmorska, personal i hemsjukvården eller veterinär,vid transport av sjuka eller rörelsehindrade,vid eftersök av vilt som kan ha skadats vid en viltolycka eller vid andra åtgärder i samband med en sådan olycka, ellervid transport av frihetsberövade personer eller vid brådskande yrkesutövning av personal inom Kriminalvården.Undantagen i första stycket gäller endast om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas.10 §10 §Bestämmelserna om färdhastighet i 3 kap. 17 §, 4 kap. 20 § och 9 kap. 1 § första stycket 6 samt sådana föreskrifter om färdhastighet som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 §, 10 kap. 1 eller 14 § gäller inte när ett fordon användsvid brådskande utryckning för räddningstjänst eller sjuktransport enligt 6 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),i brådskande yrkesutövning av polis- eller tullpersonal, personal vid Kustbevakningen, läkare, sjuksköterska, barnmorska, veterinär eller personal inom Kriminalvården, elleri andra jämförliga trängande fall.11 §11 §Föraren av ett utryckningsfordon behöver i trängande fall inte följa föreskrifter som inte särskilt gäller honom eller henne. Detsamma gäller föraren av ett fordon som används i spaningsverksamhet inom polisen, Tullverket eller Kustbevakningen när det är absolut nödvändigt för att fullgöra spaningsuppdraget och det uppenbarligen kan ske utan fara för trafiksäkerheten. Föraren ska dock lyda anvisningar av en polisman eller någon annan person som en myndighet förordnat att övervaka trafiken eller ge anvisningar för denna.Undantagen i första stycket gäller endast under förutsättning att särskild försiktighet iakttas.12 §12 §Föraren av ett utryckningsfordon får i trängande fall kräva fri väg för fordonet genom att ge signal med föreskrivna larmanordningar. Föraren är trots signalerna skyldig att ta hänsyn till andras säkerhet.12 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2002:943. Om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas får vid väghållningsarbete, bärgning och liknande arbetefordon föras trots 3 kap. 6–13 och 25 §§, 26 § andra och tredje styckena samt 29 §,möte med eller omkörning av fordon som används i sådant arbete ske med avvikelse från 3 kap. 30 § första stycket och 31 § första stycket,fordon stannas eller parkeras trots 3 kap. 47 § 3, 48, 52, 53 och 55 §§ eller förbud som meddelats genom lokal trafikföreskrift,redskap som är bredare än 260 centimeter eller fordon med redskap eller utrustning påmonterad där redskapet eller utrustningen skjuter ut mer än 20 centimeter åt sidan eller medför att bredden överstiger 260 centimeter användas trots 4 kap. 15 § första stycket,terrängmotorfordon och terrängsläp föras trots 5 kap. 1 §, samtvägar användas trots föreskrifter om förbud eller inskränkning i rätten att trafikera vägen enligt 10 kap. 1, 10 eller 14 § denna förordning eller 41 § väglagen (1971:948) vid arbete på eller vid vägen.Väghållningsarbete, bärgning och liknande arbete får om särskild försiktighet iakttas utföras på motorvägar och motortrafikleder på det sätt förhållandena kräver trots 9 kap. 1 § första stycket 1–5 och 2 §.13 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2009:206. I nedan angivna fall får undantag medges av följande myndigheter.
Bestämmelser
Undantaget rör
Myndighet
3 kap. Bestämmelser för trafik med fordon  
Fordons plats på väg  
1. 3 kap. 6 § första eller tredje stycket 
En kommun 
Kommunen 
Hastighet  
2. 3 kap. 17 § eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § 
Tävling eller träning för tävling 
Den myndighet som meddelar tillstånd till tävling 
3. 3 kap. 17 § eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § 
I andra fall än enligt 2 och undantaget rörEn kommunMer än en kommun i ett länMer än ett län 
KommunenLänsstyrelsenTransportstyrelsen 
Stannande och parkering  
4. 3 kap. 48 §, 49 a § första stycket 
En kommunMer än en kommun inom ett länMer än ett län 
KommunenLänsstyrelsenTransportstyrelsen 
Stannande och parkering på väg  
5. 3 kap. 52 §, 53 § första stycket 2–5, 54 §, 55 § första stycket 3–5 
En kommunMer än en kommun inom ett länMer än ett län 
KommunenLänsstyrelsenTransportstyrelsen 
Belysning vid färd på väg  
6. 3 kap. 68 § första eller andra stycket eller 76 § 
 
Transportstyrelsen 
4 kap. Bestämmelser för trafik med motordrivna fordon  
Gemensamma bestämmelser  
7. 4 kap. 2 eller 3 § 
En kommunMer än en kommun 
KommunenDen statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas 
8. 4 kap. 6 § 
En kommunMer än en kommun inom ett länMer än ett län 
KommunenLänsstyrelsenTransportstyrelsen 
9. 4 kap. 9 § första stycket 
 
Transportstyrelsen 
Trafik med motordrivna fordon på väg  
10. 4 kap 10 §, 10 a § första stycket, 10 b §, 15 b § eller 18 a § första stycket 
 
Transportstyrelsen 
11. 4 kap. 12–15 a, 17, 17 a eller 18 § 
En kommunMer än en kommun 
KommunenDen statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas 
Bestämmelser för hastighet på väg med vissa motordrivna fordon och fordonskombinationer  
12. 4 kap. 20 eller 21 § 
Ett länMer än ett län 
LänsstyrelsenTransportstyrelsen 
Bestämmelser om miljözoner  
13. 4 kap. 22 § 
En kommun 
Kommunen 
5 kap. Bestämmelser för trafik med terrängmotorfordon och terrängsläp på väg  
14. 5 kap. 1, 4 eller 5 § 
Ett länMer än ett län 
LänsstyrelsenTransportstyrelsen 
6 kap. Bestämmelser för trafik med cykel och moped  
Gemensamma bestämmelser  
15. 6 kap. 3 eller 4 § 
En kommunMer än en kommun inom ett länMer än ett län 
KommunenLänsstyrelsenTransportstyrelsen 
16. 6 kap. 4 a § första stycket 
 
Transportstyrelsen 
8 kap. Bestämmelser för trafik på gågata och i gångfartsområde m.m.  
17. 8 kap. 1 § första stycket 2 
En kommun 
Kommunen 
18. 8 kap. 2 § 
En kommunMer än en kommun inom ett länMer än ett län 
KommunenLänsstyrelsenTransportstyrelsen 
9 kap. Bestämmelser för trafik på motorväg och motortrafikled  
19. 9 kap. 1 § första stycket 1–5 eller 2 § 
a) Eftersök av vilt som kan ha skadats vid en viltolycka eller vid andra åtgärder i samband med en sådan olyckab) övriga fallEn kommunMer än en kommun 
PolismyndighetenKommunenDen statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas 
20. 9 kap. 1 § första stycket 6 
 
Tranportstyrelsen 
10 kap. Lokala trafikföreskrifter m.m.  
21. Lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § andra stycket 9 
En kommunMer än en kommun inom ett läna) undantag i samband med prövning som avser lång, bred eller tung transportb) övriga fallMer än ett läna) undantag i samband med prövning som avser lång, bred eller tung transportb) övriga fall 
KommunenDen statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjasLänsstyrelsenDen statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjasTransportstyrelsen 
22. Lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § andra stycket 10–13, 16 eller 17 
En kommunMer än en kommun inom ett länMer än ett län 
KommunenLänsstyrelsenTransportstyrelsen 
23. Lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § andra stycket 14 
 
Kommunen 
24. Lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § andra stycket 15 eller 21 
En kommuna) vägar inom tättbebyggt område där annan än staten är väghållareb) övriga vägarMer än en kommun inom ett länMer än ett län 
KommunenLänsstyrelsenLänsstyrelsenTransportstyrelsen 
25. Lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § andra stycket 19 eller 20 
En kommunMer än en kommun inom ett län 
KommunenDen statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas 
26. Lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § tredje stycket om transport av farligt gods 
 
Länsstyrelsen 
27. Föreskrifter enligt 10 kap. 14 § första stycket 
Ett länMer än ett län 
Den myndighet som meddelat föreskriftenTransportstyrelsen 
Ett undantag ska avse ett visst ändamål utom när det gäller undantag från3 kap. 49 a § första stycket, 68 § första eller andra stycket,4 kap. 9, 12, 13, 14, 15, 15 a, 15 b, 17, 17 a eller 18 a §,6 kap. 4 a §,9 kap. 1 eller 2 §, ellerlokala trafikföreskrifter om parkering inom en kommun.Undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering får medges för ett visst ändamål även om bestämmelserna i 11 kap. 9 § första stycket 7 kan tilllämpas.Om en fråga om undantag enligt denna paragraf ska prövas av kommunen, men kommunens beslut inte kan avvaktas utan olägenhet, ska i stället polismyndigheten pröva frågan. Polismyndigheten ska också pröva frågor om undantag från lokala trafikföreskrifter om transport av farligt gods när länsstyrelsens beslut inte kan avvaktas utan olägenhet.Ytterligare bestämmelser om undantag för rörelsehindrade personer från lokala trafikföreskrifter som avser stannande och parkering finns i 8 §.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2011.På regeringens vägnarCATHARINA ELMSÄTER-SVÄRDLennart Renbjer(Näringsdepartementet)