Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:178

Utkom från trycket den 15 mars 2011
Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);
utfärdad den 3 mars 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen (1998:1276)1)

1)

Senaste lydelse av

11 kap. 1 § 2007:101

11 kap. 1 a § 2007:101

11 kap. 1 b § 2005:949

11 kap. 1 c § 2006:1208

11 kap. 2 § 2005:949

11 kap. 3 § 2002:943

11 kap. 4 § 2008:1109

11 kap. 4 a § 2005:949

11 kap. 5 § 2007:101

11 kap. 5 a § 2005:949

11 kap. 6 § 2006:1027

11 kap. 9 § 2005:519.

dels att 11 kap. ska upphöra att gälla,

dels att 12 kap. 1 § och 13 kap. 3 § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas ett nytt kapitel, 11 kap., av följande lydelse.

Bestämmelser om undantag vid trafikövervakning, räddningstjänst m.m.

1 §

Ett fordon som används av polis- eller tullpersonal i tjänsteutövning får föras på gång- och cykelbanor samt på gågator, om särskild försiktighet iakttas. Fordonet får inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.

En väg samt ett visst område eller färdled i terräng får användas trots 8 kap. 2 § och trots förbud eller inskränkning i rätten att trafikera vägen, området eller leden enligt föreskrifter som meddelats enligt 10 kap. 1, 10 eller 14 § eller enligt 41 § väglagen (1971:948)

 1. i yrkesutövning av polis- eller tullpersonal, personal vid Kustbevakningen, läkare, sjuksköterska, barnmorska eller veterinär,

 2. för transporter av sjuka personer till läkare eller sjukvårdsanstalt,

 3. vid räddningstjänst, eller

 4. i andra jämförliga trängande fall.

2 §

Om särskild försiktighet iakttas och om omständigheterna kräver det får avvikelse göras från 3 kap. 6–13 och 25 §§, 26 § andra och tredje styckena samt 29 §,

 1. av en polisman vid eskort av vägtransporter som enligt särskilda villkor ska utföras med eskort, och

 2. av en vägtransportledare under ett eskortuppdrag enligt lagen (2004:1167) om vägtransportledare.

Trots föreskrifter om förbud enligt 10 kap. 1 § får en väg användas av vägtransportledare under ett eskortuppdrag enligt lagen (2004:1167) om vägtransportledare, om den eskorterade transporten har medgetts färd på vägen.

3 §

Ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m.fl. får trots 8 kap. 2 § användas

 1. av fordon som används av ett auktoriserat bevakningsföretag i samband med transport av egendom,

 2. av fordon som används av personal inom Kriminalvården vid transport av frihetsberövade personer eller vid brådskande yrkesutövning, och

 3. av fordon som används av personal vid Säkerhetspolisen när de vidtar en skyddsåtgärd i sådan verksamhet som anges i 2 § andra stycket 2 och 3 förordningen (2002:1050) med instruktion för Säkerhetspolisen.

Undantagen i första stycket gäller endast om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas.

4 §

Trots 4 kap. 22 § får följande fordon föras i en miljözon:

 1. Fordon som används i yrkesutövning av polis- eller tullpersonal, personal vid Kustbevakningen, läkare, sjuksköterska, barnmorska eller veterinär.

 2. Fordon som används för transporter av sjuka personer till läkare eller sjukvårdsanstalt.

 3. Fordon som används vid räddningstjänst.

 4. Fordon som används i andra jämförliga trängande fall.

 5. Utryckningsfordon i andra fall än som avses i 1–4.

 6. Fordon som definieras som veteranfordon i 2 kap. 2 § vägtrafikskattelagen (2006:227).

5 §

Om särskild försiktighet iakttas och om omständigheterna kräver det får avvikelse göras från 9 kap. 1 § första stycket 1–5 och 2 §,

 1. vid räddningstjänst och bärgningsarbete,

 2. i tjänsteutövning av polis- eller tullpersonal, eller personal vid Kustbevakningen,

 3. i andra med 1 och 2 jämförliga trängande fall,

 4. av personal vid Säkerhetspolisen som vidtar en skyddsåtgärd i sådan verksamhet som anges i 2 § andra stycket 2 och 3 förordningen (2002:1050) med instruktion för Säkerhetspolisen, samt

 5. av vägtransportledare under ett eskortuppdrag enligt lagen (2004:1167) om vägtransportledare.

6 §

Terrängmotorfordon och terrängsläp får föras på väg trots 5 kap. 1, 4 och 5 §§

 1. i yrkesutövning av polis- eller tullpersonal, personal vid Kustbevakningen, läkare, sjuksköterska, barnmorska eller veterinär,

 2. för transport av sjuka personer till läkare eller sjukvårdsanstalt,

 3. vid räddningstjänst, eller

 4. i andra jämförliga trängande fall.

7 §

Förtur till överfart med sådan färja som enligt väglagen (1971:948) är väganordning har

 1. fordon som används vid brådskande utryckning för räddningstjänst eller vid sjuktransport enligt 6 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),

 2. fordon som används i brådskande yrkesutövning av polis- eller tullpersonal, personal vid Kustbevakningen, läkare, sjuksköterska, barnmorska eller veterinär,

 3. fordon i linjetrafik,

 4. fordon i taxitrafik,

 5. fordon som används för skolskjuts och färdtjänst,

 6. fordon som används av personal inom Kriminalvården vid transport av frihetsberövade personer eller vid brådskande yrkesutövning, samt

 7. fordon som används av ett auktoriserat bevakningsföretag i samband med transport av egendom.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om förtur till överfart med färja för trafikant som under större delen av året utnyttjar färjeleden till och från sin fasta bostad eller annan trafikant om det finns särskilda skäl.

8 §

Trots 3 kap. 47 § 3, 48, 52–54 §§, 55 § första stycket 3 eller förbud som har meddelats genom lokala trafikföreskrifter får fordon stannas eller parkeras när det används

 1. av en polisman vid eskort av vägtransporter som enligt särskilda villkor ska utföras med eskort, och

 2. av vägtransportledare under ett eskortuppdrag enligt lagen (2004:1167) om vägtransportledare.

Undantagen i första stycket gäller endast om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas.

9 §

Trots 3 kap. 49 a § första stycket, 53 § första stycket 10, 54 § eller 55 § första stycket 3, 8 kap. 1 § första stycket 2 eller förbud som har meddelats genom lokala trafikföreskrifter får fordon stannas eller parkeras när det används

 1. vid parkeringsövervakning som avses i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.,

 2. av polis- eller tullpersonal i tjänsteutövning,

 3. av personal vid Kustbevakningen i tjänsteutövning,

 4. vid yrkesutövning av personal vid Skatteverkets skattebrottsenheter,

 5. vid räddningstjänst,

 6. vid brådskande yrkesutövning av läkare, sjuksköterska, barnmorska, personal i hemsjukvården eller veterinär,

 7. vid transport av sjuka eller rörelsehindrade,

 8. vid eftersök av vilt som kan ha skadats vid en viltolycka eller vid andra åtgärder i samband med en sådan olycka, eller

 9. vid transport av frihetsberövade personer eller vid brådskande yrkesutövning av personal inom Kriminalvården.

Undantagen i första stycket gäller endast om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas.

10 §

Bestämmelserna om färdhastighet i 3 kap. 17 §, 4 kap. 20 § och 9 kap. 1 § första stycket 6 samt sådana föreskrifter om färdhastighet som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 §, 10 kap. 1 eller 14 § gäller inte när ett fordon används

 1. vid brådskande utryckning för räddningstjänst eller sjuktransport enligt 6 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),

 2. i brådskande yrkesutövning av polis- eller tullpersonal, personal vid Kustbevakningen, läkare, sjuksköterska, barnmorska, veterinär eller personal inom Kriminalvården, eller

 3. i andra jämförliga trängande fall.

11 §

Föraren av ett utryckningsfordon behöver i trängande fall inte följa föreskrifter som inte särskilt gäller honom eller henne. Detsamma gäller föraren av ett fordon som används i spaningsverksamhet inom polisen, Tullverket eller Kustbevakningen när det är absolut nödvändigt för att fullgöra spaningsuppdraget och det uppenbarligen kan ske utan fara för trafiksäkerheten. Föraren ska dock lyda anvisningar av en polisman eller någon annan person som en myndighet förordnat att övervaka trafiken eller ge anvisningar för denna.

Undantagen i första stycket gäller endast under förutsättning att särskild försiktighet iakttas.

12 §

Föraren av ett utryckningsfordon får i trängande fall kräva fri väg för fordonet genom att ge signal med föreskrivna larmanordningar. Föraren är trots signalerna skyldig att ta hänsyn till andras säkerhet.

1 §

  2) Om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas får vid väghållningsarbete, bärgning och liknande arbete

  2)

  Senaste lydelse 2002:943.

 1. fordon föras trots 3 kap. 6–13 och 25 §§, 26 § andra och tredje styckena samt 29 §,

 2. möte med eller omkörning av fordon som används i sådant arbete ske med avvikelse från 3 kap. 30 § första stycket och 31 § första stycket,

 3. fordon stannas eller parkeras trots 3 kap. 47 § 3, 48, 52, 53 och 55 §§ eller förbud som meddelats genom lokal trafikföreskrift,

 4. redskap som är bredare än 260 centimeter eller fordon med redskap eller utrustning påmonterad där redskapet eller utrustningen skjuter ut mer än 20 centimeter åt sidan eller medför att bredden överstiger 260 centimeter användas trots 4 kap. 15 § första stycket,

 5. terrängmotorfordon och terrängsläp föras trots 5 kap. 1 §, samt

 6. vägar användas trots föreskrifter om förbud eller inskränkning i rätten att trafikera vägen enligt 10 kap. 1, 10 eller 14 § denna förordning eller 41 § väglagen (1971:948) vid arbete på eller vid vägen.

Väghållningsarbete, bärgning och liknande arbete får om särskild försiktighet iakttas utföras på motorvägar och motortrafikleder på det sätt förhållandena kräver trots 9 kap. 1 § första stycket 1–5 och 2 §.

3 §

3) I nedan angivna fall får undantag medges av följande myndigheter.

3)

Senaste lydelse 2009:206.

Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

3 kap. Bestämmelser för trafik med fordon

 

Fordons plats på väg

 

1. 3 kap. 6 § första eller tredje stycket

 

En kommun

 

Kommunen

 

Hastighet

 

2. 3 kap. 17 § eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 §

 

Tävling eller träning för tävling

 

Den myndighet som meddelar tillstånd till tävling

 

3. 3 kap. 17 § eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 §

 

I andra fall än enligt 2 och undantaget rör

En kommun

Mer än en kommun i ett län

Mer än ett län

 

Kommunen

Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

 

Stannande och parkering

 

4. 3 kap. 48 §, 49 a § första stycket

 

En kommun

Mer än en kommun inom ett län

Mer än ett län

 

Kommunen

Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

 

Stannande och parkering på väg

 

5. 3 kap. 52 §, 53 § första stycket 2–5, 54 §, 55 § första stycket 3–5

 

En kommun

Mer än en kommun inom ett län

Mer än ett län

 

Kommunen

Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

 

Belysning vid färd på väg

 

6. 3 kap. 68 § första eller andra stycket eller 76 §

 
 

Transportstyrelsen

 

4 kap. Bestämmelser för trafik med motordrivna fordon

 

Gemensamma bestämmelser

 

7. 4 kap. 2 eller 3 §

 

En kommun

Mer än en kommun

 

Kommunen

Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas

 

8. 4 kap. 6 §

 

En kommun

Mer än en kommun inom ett län

Mer än ett län

 

Kommunen

Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

 

9. 4 kap. 9 § första stycket

 
 

Transportstyrelsen

 

Trafik med motordrivna fordon på väg

 

10. 4 kap 10 §, 10 a § första stycket, 10 b §, 15 b § eller 18 a § första stycket

 
 

Transportstyrelsen

 

11. 4 kap. 12–15 a, 17, 17 a eller 18 §

 

En kommun

Mer än en kommun

 

Kommunen

Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas

 

Bestämmelser för hastighet på väg med vissa motordrivna fordon och fordonskombinationer

 

12. 4 kap. 20 eller 21 §

 

Ett län

Mer än ett län

 

Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

 

Bestämmelser om miljözoner

 

13. 4 kap. 22 §

 

En kommun

 

Kommunen

 

5 kap. Bestämmelser för trafik med terrängmotorfordon och terrängsläp på väg

 

14. 5 kap. 1, 4 eller 5 §

 

Ett län

Mer än ett län

 

Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

 

6 kap. Bestämmelser för trafik med cykel och moped

 

Gemensamma bestämmelser

 

15. 6 kap. 3 eller 4 §

 

En kommun

Mer än en kommun inom ett län

Mer än ett län

 

Kommunen

Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

 

16. 6 kap. 4 a § första stycket

 
 

Transportstyrelsen

 

8 kap. Bestämmelser för trafik på gågata och i gångfartsområde m.m.

 

17. 8 kap. 1 § första stycket 2

 

En kommun

 

Kommunen

 

18. 8 kap. 2 §

 

En kommun

Mer än en kommun inom ett län

Mer än ett län

 

Kommunen

Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

 

9 kap. Bestämmelser för trafik på motorväg och motortrafikled

 

19. 9 kap. 1 § första stycket 1–5 eller 2 §

 

a) Eftersök av vilt som kan ha skadats vid en viltolycka eller vid andra åtgärder i samband med en sådan olycka

b) övriga fall

En kommun

Mer än en kommun

 

Polismyndigheten

Kommunen

Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas

 

20. 9 kap. 1 § första stycket 6

 
 

Tranportstyrelsen

 

10 kap. Lokala trafikföreskrifter m.m.

 

21. Lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § andra stycket 9

 

En kommun

Mer än en kommun inom ett län

a) undantag i samband med prövning som avser lång, bred eller tung transport

b) övriga fall

Mer än ett län

a) undantag i samband med prövning som avser lång, bred eller tung transport

b) övriga fall

 

Kommunen

Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas

Länsstyrelsen

Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas

Transportstyrelsen

 

22. Lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § andra stycket 10–13, 16 eller 17

 

En kommun

Mer än en kommun inom ett län

Mer än ett län

 

Kommunen

Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

 

23. Lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § andra stycket 14

 
 

Kommunen

 

24. Lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § andra stycket 15 eller 21

 

En kommun

a) vägar inom tättbebyggt område där annan än staten är väghållare

b) övriga vägar

Mer än en kommun inom ett län

Mer än ett län

 

Kommunen

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

 

25. Lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § andra stycket 19 eller 20

 

En kommun

Mer än en kommun inom ett län

 

Kommunen

Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas

 

26. Lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § tredje stycket om transport av farligt gods

 
 

Länsstyrelsen

 

27. Föreskrifter enligt 10 kap. 14 § första stycket

 

Ett län

Mer än ett län

 

Den myndighet som meddelat föreskriften

Transportstyrelsen

 

Ett undantag ska avse ett visst ändamål utom när det gäller undantag från

 • 3 kap. 49 a § första stycket, 68 § första eller andra stycket,

 • 4 kap. 9, 12, 13, 14, 15, 15 a, 15 b, 17, 17 a eller 18 a §,

 • 6 kap. 4 a §,

 • 9 kap. 1 eller 2 §, eller

 • lokala trafikföreskrifter om parkering inom en kommun.

Undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering får medges för ett visst ändamål även om bestämmelserna i 11 kap. 9 § första stycket 7 kan tilllämpas.

Om en fråga om undantag enligt denna paragraf ska prövas av kommunen, men kommunens beslut inte kan avvaktas utan olägenhet, ska i stället polismyndigheten pröva frågan. Polismyndigheten ska också pröva frågor om undantag från lokala trafikföreskrifter om transport av farligt gods när länsstyrelsens beslut inte kan avvaktas utan olägenhet.

Ytterligare bestämmelser om undantag för rörelsehindrade personer från lokala trafikföreskrifter som avser stannande och parkering finns i 8 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:178

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)