Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:350 Utkom från trycket den 12 april 2011Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);utfärdad den 31 mars 2011.Regeringen föreskriver att 4 kap. 22 § trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse.4 kap.22 §22 § Senaste lydelse 2006:1208. I en miljözon får sådana tunga bussar och tunga lastbilar som är utrustade med teknik för drift endast med diesel föras endast om första registrering, oavsett första registreringsland, skett under de senaste sex åren, innevarande år oräknat.Med diesel avses i detta avseende sådant dieselbränsle som får saluföras enligt drivmedelslagen (2011:319).Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2011.På regeringens vägnarHILLEVI ENGSTRÖMLennart Renbjer(Näringsdepartementet)