Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:417 Utkom från trycket den 28 april 2011Lag om ändring i fordonslagen (2002:574);utfärdad den 14 april 2011.Enligt riksdagens beslutProp. 2010/11:62, bet. 2010/11:TU15, rskr. 2010/11:220. föreskrivs i fråga om fordonslagen (2002:574)Senaste lydelse av rubriken närmast före 5 kap. 3 c § 2009:224. dels att rubriken närmast före 5 kap. 3 c § ska utgå, dels att 2 kap. 13 § samt 3 kap. 3 och 4 §§ ska ha följande lydelse.2 kap.13 §13 §Vägkontroll av färdskrivaren i ett fordon, som anträffas i trafik eller som kan antas ha använts i trafik i nära anslutning till anträffandet, och som enligt särskilda föreskrifter ska vara utrustat med färdskrivare, sker för att kontrollera att den är av godkänd typ och uppfyller föreskrivna krav i fråga om montering, funktion och användning. Beträffande fordon som används av företag får motsvarande kontroll ske även i företagets lokaler eller liknande eller på ett område i anslutning till dessa.Kontrollerna ska utföras av en polisman eller en bilinspektör. Kontrollen enligt första styckets andra mening, får även utföras av en tjänsteman vid Transportstyrelsen med särskilt förordnande.3 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2008:1377. En polisman, en besiktningstekniker, en bilinspektör eller en tekniker har vid kontroll enligt denna lag rätt till tillträde till fordon och slutna utrymmen i fordon samt, i fall som avses i 2 kap. 10, 13 och 14 §§, till företags lokaler eller liknande eller till ett område i anslutning till dessa.En tjänsteman vid Transportstyrelsen med särskilt förordnande har, vid kontroll enligt 2 kap. 13 § eller om det behövs för prövningen av ett ärende som styrelsen handlägger, rätt till tillträde till fordon och slutna utrymmen i fordon samt till lokaler eller liknande eller till ett område i anslutning till dessa där ett fordon står uppställt.En polisman eller en bilinspektör har rätt till tillträde till fordon och till slutna utrymmen i ett fordon eller dess last för att kontrollera att fordonet är lastat på föreskrivet sätt.4 §4 § Senaste lydelse 2010:96. Den som utför sådan kontroll eller prövning som avses i 3 § första eller andra stycket får i samband därmed provköra ett fordon. Detsamma gäller den som Trafikverket särskilt har förordnat att utföra haveriundersökningar och den som Transportstyrelsen särskilt har förordnat att utöva tillsyn enligt produktsäkerhetslagen (2004:451).Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.På regeringens vägnarHILLEVI ENGSTRÖMLennart Renbjer(Näringsdepartementet)