Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:435 Utkom från trycket den 3 maj 2011Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);utfärdad den 20 april 2011.Regeringen föreskriver att 11 kap. 9 § trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse.11 kap.9 §9 § Senaste lydelse 2011:178. Trots 3 kap. 49 a § första stycket, 53 § första stycket 10, 54 § eller 55 § första stycket 3, 8 kap. 1 § första stycket 2 eller förbud som har meddelats genom lokala trafikföreskrifter får fordon stannas eller parkeras när det användsvid parkeringsövervakning som avses i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.,av polis- eller tullpersonal i tjänsteutövning,av personal vid Kustbevakningen i tjänsteutövning,vid yrkesutövning av personal vid Skatteverkets skattebrottsenheter,vid räddningstjänst,vid brådskande yrkesutövning av läkare, sjuksköterska, barnmorska, personal i hemsjukvården eller veterinär,vid transport av sjuka eller rörelsehindrade,vid eftersök av vilt som kan ha skadats vid en viltolycka eller vid andra åtgärder i samband med en sådan olycka,vid transport av frihetsberövade personer eller vid brådskande yrkesutövning av personal inom Kriminalvården, ellerav personal vid Säkerhetspolisen när de vidtar en skyddsåtgärd i sådan verksamhet som anges i 2 § andra stycket 2 och 3 förordningen (2002:1050) med instruktion för Säkerhetspolisen.Undantagen i första stycket gäller endast om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas.Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2011.På regeringens vägnarCATHARINA ELMSÄTER-SVÄRDLennart Renbjer(Näringsdepartementet)