Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2011:658) om undanröjande av vrak som hindrar sjöfart eller fiske

Utkom från trycket den 10 juni 2011
utfärdad den 26 maj 2011.

1 §

Om det finns skäl för det, får Sjöfartsverket se till att ett fartyg eller ett annat större föremål som har sjunkit i allmän farled helt eller delvis avlägsnas om

  1. fartyget eller föremålet medför hinder eller fara för sjöfarten, och

  2. den berörda befälhavaren, redaren eller ägaren inte omedelbart ser till att fartyget eller föremålet avlägsnas.

Sjöfartsverket har samma befogenhet när ett fartyg eller något annat större föremål har sjunkit inom ett vattenområde där fiske får bedrivas utan stöd av enskild fiskerätt, och fartyget eller föremålet orsakar allvarliga hinder för ett betydelsefullt fiske. Innan Sjöfartsverket fattar beslut om att avlägsna ett fartyg eller ett föremål enligt detta stycke, ska verket höra Havs- och vattenmyndigheten.

2 §

Denna förordning gäller inte om det område där fartyget eller föremålet har sjunkit står under en särskild myndighets tillsyn.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:658

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011, då kungörelsen (1951:321) om undanröjande av för sjöfarten eller fisket hinderliga vrak m.m. ska upphöra att gälla.