Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:659

Utkom från trycket den 10 juni 2011
Förordning om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927);
utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 7 kap. 2 § fartygsregisterförordningen (1975:927) ska ha följande lydelse.

1) Registermyndigheten ska fortlöpande underrätta Trafikanalys, Tullverket, Kustbevakningen, Post- och telestyrelsen samt Havs- och vattenmyndigheten om ändringar i registrets innehåll med avseende på uppgifter om fartyg eller bygge, registreringsförhållanden, äganderättsförhållanden samt huvudredare.

1)

Senaste lydelse 2010:124.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:659

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)