Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:726

Utkom från trycket den 17 juni 2011
Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519);
utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om järnvägslagen (2004:519)

1)

Prop. 2010/11:122, bet. 2010/11:TU19, rskr. 2010/11:274.

dels att 2 kap. 4 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 1 kap. 2 a §, av följande lydelse.

2 a §

Om behörighet för förare av järnvägsfordon finns bestämmelser i lagen (2011:725) om behörighet för lokförare.

4 §

En infrastrukturförvaltare eller ett järnvägsföretag får inte tilldela någon arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten utan att denne har genomgått läkarundersökning som utvisar att det inte finns några hinder av hälsoskäl.

Den som har arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten ska regelbundet och i övrigt vid behov genomgå läkarundersökning. Verksamhetsutövare får avstänga den som inte följer ett åläggande att genomgå undersökning från sådana arbetsuppgifter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:726

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD
Olof Hedberg
(Näringsdepartementet)