Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:804

Utkom från trycket den 27 juni 2011
utfärdad den 16 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 26 § körkortslagen (1998:488) i stället för dess lydelse enligt lagen (2010:1914) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:80, bet. 2010/11:NU25, rskr. 2010/11:272.

26 §

Innan en viss typ av alkolås får användas ska den genomgå teknisk prövning. Den tekniska prövningen får utföras endast av godkända provorgan. Provorgan ska godkännas genom ackreditering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/932) och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll eller motsvarande förfarande.

2)

EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765).

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)