Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2011:867) om flygplatsavgifter

Utkom från trycket den 30 juni 2011
utfärdad den 22 juni 2011.

I denna förordning finns bestämmelser i anslutning till lagen (2011:866) om flygplatsavgifter.

SFS 2017:308

Transportstyrelsen ska årligen offentliggöra en rapport som beskriver den verksamhet Transportstyrelsen bedrivit med stöd av lagen (2011:866) om flygplatsavgifter. Rapporten får lämnas i samband med Transportstyrelsens verksamhetsberättelse.

Transportstyrelsen prövar efter ansökan frågan huruvida en sammanslutning av flygplatser ska utses som ett flygplatsnät enligt lagen (2011:866) om flygplatsavgifter.

En sådan ansökan ska innehålla uppgift om vilka flygplatser som ingår i sammanslutningen och om vilka personer som ska ingå i flygplatsnätets ledningsenhet.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn enligt lagen (2011:866) om flygplatsavgifter.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 4 § nu 5 §.

SFS 2017:308

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2011:866) om flygplatsavgifter och denna förordning.

SFS 2021:666

Flygplatsavgifter som avser start eller landning av luftfartyg ska differentieras i förhållande till luftfartygs klimatpåverkan. Differentieringen ska göras så att flygets klimatpåverkan minskar.

SFS 2021:666

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:867

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2011.

SFS 2017:308

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2017.

SFS 2021:666
  1. Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2021.

  2. Bestämmelserna om differentierade flygplatsavgifter i 6 § tillämpas första gången vid beslut om 2022 års avgifter.