Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:913

Utkom från trycket den 5 juli 2011
Lag om ändring i lagen (2011:585) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner;
utfärdad den 22 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner i stället för dess lydelse enligt lagen (2011:585) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

1)

Bet. 2010/11:CU25, rskr. 2010/11:298.

2 §

Beteckning

 

Betydelse

 

 

 

Lastbil

 

1. En bil som är inrättad huvudsakligen för godsbefordran.

 
 

2. En annan bil som inte är att anse som en personbil eller en buss.

 
 

Lastbilar delas in i lätta och tunga lastbilar.

 

Lekfordon

 

Ett fordon som ska anses som leksak enligt lagen (2011:579) om leksakers säkerhet.

 

Lätt buss

 

En buss med en totalvikt av högst 3,5 ton.

 

Lätt lastbil

 

En lastbil med en totalvikt av högst 3,5 ton.

 

 

 

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)