Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:1220 Utkom från trycket den 9 december 2011Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);utfärdad den 1 december 2011.Regeringen föreskriverJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar (EUT L 260, 30.9.2008, s. 13, Celex 32008L0068). i fråga om trafikförordningen (1998:1276) dels att 10 kap. 1 §, 13 kap. 3 § och 14 kap. 3 § ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas fem nya paragrafer, 3 kap. 83 a–83 e §§, samt närmast före 83 a § en ny rubrik av följande lydelse.3 kap. Bestämmelser om vägtunnlar83 a §83 a §Vägtunnlar delas in i tunnelkategorierna A, B, C, D och E. En vägtunnel tillhör tunnelkategori A om något annat inte följer av föreskrifter som har meddelats med stöd av 10 kap. 1 § tredje stycket.I fråga om vägtunnlar som tillhör tunnelkategori B, C, D eller E gäller de förbud för respektive tunnelkategori som anges i 83 b–83 e §§ mot färd med fordon med sådan last som omfattas av krav på märkning enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen (2006:263) om transport av farligt gods.83 b §83 b §I en vägtunnel som tillhör tunnelkategori B får det inte föras fordon med en last av farligt gods som kan leda till en mycket stor explosion.83 c §83 c §I en vägtunnel som tillhör tunnelkategori C får det inte föras fordon med en last av farligt gods som kan leda till en mycket stor explosion, en stor explosion eller ett stort giftigt utsläpp.83 d §83 d §I en vägtunnel som tillhör tunnelkategori D får det inte föras fordon med en last av farligt gods som kan leda till en mycket stor explosion, en stor explosion, ett stort giftigt utsläpp eller en stor brand.83 e §83 e §I en vägtunnel som tillhör tunnelkategori E får det inte föras fordon med en last av farligt gods med undantag för sådant gods som anges efter underrubriken tunnelkategori E i punkten 1.9.5.2 bilaga A till den europeiska överenskommelsen den 30 september 1957 om internationell transport av farligt gods på väg (ADR [SÖ 1974:9]).10 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2010:2037. Särskilda trafikregler får, utom i de fall som avses i 10 och 14 §§, meddelas genom lokala trafikföreskrifter för en viss väg eller vägsträcka eller för samtliga vägar inom ett visst område eller för ett område eller en färdled i terräng.De särskilda trafikreglerna får gälla följande.Att en viss väg eller vägsträcka ska vara huvudled, motorväg eller motortrafikled.Att en viss väg eller vägsträcka eller samtliga vägar inom ett område ska vara gågata eller gångfartsområde.Att ett visst område ska vara tättbebyggt område eller att ett särskilt miljökänsligt område inom tättbebyggt område ska vara miljözon.Att en viss plats ska vara cirkulationsplats.Att ett visst körfält eller en viss körbana ska vara körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.Att en viss plats på sträcka där förbud att stanna eller parkera råder enligt 3 kap. 53 § första stycket 2 ska vara busshållplats.Att en viss plats ska vara ändamålsplats eller laddplats.Avvikelser från bestämmelserna om gågata enligt 8 kap. 1 § andra stycket och bestämmelserna om körfält för fordon i linjetrafik m.fl. enligt 8 kap. 2 §.Förbud mot trafik med fordon.Förbud eller påbud att svänga eller köra i viss riktning.Förbud mot omkörning.Väjningsplikt eller stopplikt med avvikelser från bestämmelserna i 3 kap. 18 eller 21 § eller i stället för bestämmelserna i 3 kap. 23 § första stycket.Stopplikt i järnvägs- eller spårvägskorsningar.Avvikelser från bestämmelserna om hastighet i 3 kap. 17 § första stycket eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § andra stycket, om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön.Begränsning till lägre hastighet än som följer av 3 kap. 17 § tredje stycket, 4 kap. 20 § eller 9 kap. 1 § eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § fjärde stycket eller 9 kap. 1 § tredje stycket, om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön.Förbud mot att stanna eller parkera fordon eller tillåtelse att stanna eller parkera fordon med avvikelse från bestämmelserna i 3 kap. 48, 49 a § första stycket, 52 §, 53 § första stycket 2–5, 9 och 10, 54 §, 55 § första stycket 3–5 eller 8 kap. 1 §.Tidsbegränsning, avgiftsplikt eller andra villkor för parkering.Undantag från 3 kap. 77 § om belysning vid färd i terräng.Axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt med begränsning till lägre vikter än som följer av 4 kap. 12 §.Inskränkning till mindre bredd eller längd på fordon, fordonståg eller last än som tillåts i 4 kap. 15, 17 eller 17 a §.Trafik med terrängmotorfordon eller terrängsläp med avvikelser från bestämmelserna i 5 kap. 1, 4 eller 5 §.Andra särskilda trafikregler.Vidare får det genom lokala trafikföreskrifter meddelas särskilda trafikregler om att en vägtunnel ska tillhöra tunnelkategori B, C, D eller E, särskilda trafikregler för transport av farligt gods och för sådana tävlingar som länsstyrelsen har lämnat tillstånd till enligt 3 kap. 84 §.13 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2011:178. I nedan angivna fall får undantag medges av följande myndigheter.
Bestämmelser
Undantaget rör
Myndighet
 
 
 
6. 3 kap. 68 § första eller andra stycket eller 76 § 
 
Transportstyrelsen 
Bestämmelser om vägtunnlar  
6 a. 3 kap. 83 b–83 e §§ 
Ett länMer än ett län 
LänsstyrelsenLänsstyrelsen i det län där färden påbörjas 
4 kap. Bestämmelser för trafik med motordrivna fordon  
Gemensamma bestämmelser  
7. 4 kap. 2 eller 3 § 
En kommunMer än en kommun 
KommunenDen statliga väghållningsmy ndigheten i den region där färden påbörjas 
 
 
 
14 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2007:101. Till penningböter döms en förare av ett motordrivet fordon som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter motbestämmelserna ia) 2 kap.1 § fjärde stycket,2 § om inte straff kan dömas ut enligt 2–4,3, 5–7 § eller 8 § andra eller tredje stycket,b) 3 kap.2, 3, 5–11 §, 12 § första stycket, 13, 16 eller 17 § eller föreskrift som har meddelats med stöd av 17 §,18, 19, 21–25 §, 26 § andra eller tredje stycket, 27 §, 29 § om det där hänvisas till bestämmelserna i 25 §, 26 § andra eller tredje stycket eller 27 §,30–33, 35–40, 43, 45, 50, 51, 57–62, 64, 65, 67–74, 76–83 §,c) 4 kap.1, 2, 5–8 §, 9 § första stycket, 10 §, 10 a § första stycket, 15, 15 a, 17, 17 a, 18 eller 19–24 §,d) 5 kap.1 eller 3–5 §,e) 6 kap.3 eller 5 §,f) 8 kap.1 § första stycket 1 eller 3 eller andra stycket eller 2 § första stycket, ellerg) 9 kap.1 eller 2 §,andra lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § än sådana som rör stannande eller parkering,förbud mot trafik med motordrivna fordon eller med fordon med viss största bredd, längd eller vikt enligt 10 kap. 10 § första stycket, om förbudet har utmärkts med vägmärke eller på annat tydligt sätt,annan föreskrift enligt 10 kap. 14 § än sådan som rör stannande eller parkering, ellerföreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning för tillämpningen av 3 kap. 80–83 § eller 4 kap. 2, 9, 10 eller 20 §.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.På regeringens vägnarCATHARINA ELMSÄTER-SVÄRDLennart Renbjer(Näringsdepartementet)