Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:1535

Utkom från trycket den 23 december 2011
Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438);
utfärdad den 15 december 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

dels att 4 kap. 3, 10, 29, 31 och 32 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 4 kap. 7 c, 7 d och 9 a §§, av följande lydelse.

1) All sjöpersonal ska före påmönstring ha fullgjort godkänd förtrogenhetsutbildning. Detta gäller dock inte fiskefartyg. Den som tjänstgör på ett fiskefartyg ska i stället ha ett certifikat om genomgången godkänd säkerhetsutbildning för fiskefartyg.

1)

Senaste lydelse 2007:238.

Sjöpersonal som tjänstgör på fartyg som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 725/2004 av den 31 mars 2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar2) , ska även genomgå en sjöfartsskyddsrelaterad förtrogenhetsutbildning. Denna utbildning ska ges av skyddsansvarig ombord eller en person med motsvarande kvalifikationer.

2)

EUT L 129, 29.4.2004, s. 6 (Celex 32004R0725).

Förtrogenhetsutbildningarna ska dokumenteras av befälhavaren. En kopia av dokumentationen ska snarast skickas till fartygets redare.

Sjöpersonal som tjänstgör på fartyg som omfattas av förordning (EG) nr 725/2004 och som har arbetsuppgifter som kan antas påverka det egna eller omgivande fartygs sjöfartsskydd, ska ha certifikat för grundläggande sjöfartsskyddsutbildning.

Sjöpersonal som har särskilda sjöfartsskyddsuppgifter ombord på fartyg i enlighet med förordning (EG) nr 725/2004 ska ha certifikat för sjöpersonal med särskilda sjöfartsskyddsuppgifter.

Personal som enligt mönstringslistorna ska bistå den sjukvårdsansvarige ombord ska ha ett certifikat för grundläggande utbildning i sjukvård.

3) Befälhavare och övriga befäl som upprätthåller befattning ombord på höghastighetsfartyg ska ha den specialbehörighet som krävs för den aktuella befattningen.

3)

Senaste lydelse 2007:238.

Övrig personal som upprätthåller annan befattning ombord på höghastighetsfartyg ska kunna uppvisa intyg över fullgjord godkänd utbildning i säkerhet på höghastighetsfartyg.

4) Befälhavaren, teknisk chef, överstyrman, förste fartygsingenjör och varje annan person med direkt ansvar för lastning, lossning eller annan lasthantering på ett oljetankfartyg, kemikalietankfartyg eller gastankfartyg ska ha specialbehörighet för oljelasthantering, kemikalielasthantering respektive gaslasthantering.

4)

Senaste lydelse 2008:1144.

Annan personal med särskilda arbetsuppgifter och särskilt ansvar i fråga om last och lastutrustning på ett oljetankfartyg, kemikalietankfartyg eller gastankfartyg ska ha certifikat för respektive fartygstyp.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att det på ett torrlastfartyg ska, med hänsyn till lastens farlighet och mängd, finnas befattningshavare med specialbehörighet för torrlasthantering.

5) Sjöpersonal som tjänstgör på passagerar- och roropassagerarfartyg ska ha fullgjort godkänd utbildning för tjänstgöring på sådana fartyg enligt andra och tredje stycket, samt behärska engelska och, om fartyget trafikerar Skandinavien, ett skandinaviskt språk.

5)

Senaste lydelse 2007:238.

På sådant fartyg som går i närfart eller mer vidsträckt fart, och på sådant fartyg med tillåtet passagerarantal överstigande 500 i inre fart, ska

  1. personal som enligt mönstringslistorna ska bistå passagerare i nödsituationer ombord ha giltigt intyg om utbildning i kontroll av folkmassor (crowd management training),

  2. personal som direkt betjänar passagerare i passagerarutrymmen ombord ha giltigt intyg om säkerhetsutbildning på passagerar- och roropassagerarfartyg, och

  3. befälhavaren, överstyrman, teknisk chef, förste fartygsingenjör och varje annan person som tilldelats direkt ansvar för lastning, lossning eller säkring av last eller stängning av skrovöppningar ombord på roropassagerarfartyg, ska ha giltigt intyg om utbildning i passagerarsäkerhet, lastsäkerhet och skrovhållfasthet.

På ett sådant fartyg med ett tillåtet passagerarantal om högst 500 i inre fart ska

  1. befälhavaren, befäl och annan personal, som enligt fartygets säkerhetsplaner ska bistå passagerare i nödsituationer, ha genomgått en utbildning i passagerarsäkerhet, mönstringsrutiner och kommunikation, och

  2. befälhavaren, befäl och annan personal med direkt ansvar för passagerares ombord- och ilandstigning, lastning, lossning eller säkring av last ha genomgått en utbildning i lastsäkerhet och skrovintegritet.

6) På alla passagerar- eller roropassagerarfartyg i mer vidsträckt fart än inre fart, samt på alla sådana fartyg i inre fart med ett passagerarfartygscertifikat överstigande 100 passagerare, ska befälhavaren, överstyrman, teknisk chef, förste fartygsingenjör och annan sjöpersonal med direkt ansvar för passagerare i nödsituationer inneha specialbehörighet för krishantering.

6)

Senaste lydelse 2007:238.

Första stycket gäller inte maskinbefäl på ångfartyg som uteslutande går i inre fart.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1535

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012 i fråga om 4 kap. 3, 10 och 32 §§, den 1 januari 2014 i fråga om 4 kap. 7 c och 7 d §§ och i övrigt den 1 januari 2017.

2. Transportstyrelsen får efter ansökan utfärda sådana specialbehörigheter, certifikat och intyg som avses i 4 kap. 7 c, 7 d, 9 a, 29 och 31 §§ redan från och med den 1 januari 2012.

3. Utbildning som avses i 4 kap. 31 § och som har getts före den 1 januari 2017 ska gälla som om den har getts enligt denna förordning.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)