Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:1581

Utkom från trycket den 30 december 2011
Lag om ändring i lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse;
utfärdad den 15 december 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2011/12:25, bet. 2011/12:TU4, rskr. 2011/12:80.

2)

Senaste lydelse av lagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelse 2010:1915.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1581

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 1999 och upphör att gälla den 1 januari 2012.

2. För en körkortshavare som fått ansökan beviljad enligt 6 § och för vilken villkorstiden inte löpt ut innan lagen upphör att gälla, ska dock dels bestämmelserna i lagen fortsätta att tillämpas, dels 5 kap. 25 a § körkortslagen (1998:488) från och med den 1 februari 2012 ha motsvarande tillämpning.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)