Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:15 Utkom från trycket den 24 januari 2012Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);utfärdad den 12 januari 2012.Regeringen föreskriver att 14 kap. 3 § trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse.14 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2011:1220. Till penningböter döms en förare av ett motordrivet fordon som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter motbestämmelserna ia) 2 kap.1 § fjärde stycket,2 § om inte straff kan dömas ut enligt 2–4,3, 5–7 § eller 8 § andra eller tredje stycket,b) 3 kap.2, 3, 5–11 §, 12 § första stycket, 13, 16 eller 17 § eller föreskrift som har meddelats med stöd av 17 §,18, 19, 21–25 §, 26 § andra eller tredje stycket, 27 §, 29 § om det där hänvisas till bestämmelserna i 25 §, 26 § andra eller tredje stycket eller 27 §,30–33, 35–40, 43, 45, 50, 51, 57–62, 64, 65, 67–74 eller 76–83 §,c) 4 kap.1, 2, 5–8 §, 9 § första stycket, 10 §, 10 a § första stycket, 15, 15 a, 17, 17 a, 18 eller 19–24 §,d) 5 kap.1 eller 3–5 §,e) 6 kap.3 eller 5 §,f) 8 kap.1 § första stycket 1 eller 3 eller andra stycket eller 2 § första stycket, ellerg) 9 kap.1 § eller föreskrift som har meddelats med stöd av 1 §,2 §,andra lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § än sådana som rör stannande eller parkering,förbud mot trafik med motordrivna fordon eller med fordon med viss största bredd, längd eller vikt enligt 10 kap. 10 § första stycket, om förbudet har utmärkts med vägmärke eller på annat tydligt sätt,annan föreskrift enligt 10 kap. 14 § än sådan som rör stannande eller parkering, ellerföreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning för tillämpningen av 3 kap. 80–83 § eller 4 kap. 2, 9, 10 eller 20 §.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012.På regeringens vägnarCATHARINA ELMSÄTER-SVÄRDLennart Renbjer(Näringsdepartementet)