Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:100

Utkom från trycket den 13 mars 2012
Förordning om ändring i förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal;
utfärdad den 1 mars 2012.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 3 § förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal ska ha följande lydelse.

3 §

För att få certifikat för sådan tjänstgöring på gastankfartyg som avses i 4 kap. 29 § andra stycket fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) ska sökanden

  1. ha fullgjort godkända utbildningar i brandskydd och hantering av last i gastankfartyg, eller

  2. inneha kvalifikationer som Transportstyrelsen genom beslut i enskilt fall har bedömt som likvärdiga de som fås genom godkända utbildningar och ha fullgjort minst tre månaders tjänstgöring på gastankfartyg.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:100

Denna förordning träder i kraft den 16 april 2012.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD
Olof Hedberg
(Näringsdepartementet)