Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:217

Utkom från trycket den 9 maj 2012
utfärdad den 26 april 2012.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 1 § körkortslagen (1998:488) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195.

1 §

2) Denna lag innehåller bestämmelser om

2)

Senaste lydelse 2009:189.

  1. behörighet att köra motorfordon, terrängmotorfordon, traktor och motorredskap,

  2. handlingar som ger sådan behörighet, nämligen körkort, traktorkort och förarbevis,

  3. körkortstillstånd, varmed avses ett beslut om att sökanden uppfyller medicinska och personliga krav för att körkort eller traktorkort ska få utfärdas,

  4. körkortshavare, varmed avses den som har körkortstillstånd eller körkort,

  5. innehavare av förarbevis, varmed avses den som har förarbevis för moped klass II, snöskoter eller terränghjuling.

Bestämmelser om behörighet att köra vissa fordon i yrkesmässig trafik finns i yrkestrafiklagen (2012:210) och i taxitrafik i taxitrafiklagen (2012:211).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:217

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2012.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTRÖM
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)