Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:220 Utkom från trycket den 9 maj 2012Lag om ändring i fordonslagen (2002:574);utfärdad den 26 april 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195. föreskrivs att 2 kap. 10 § och 4 kap. 2 h § fordonslagen (2002:574) ska ha följande lydelse.2 kap.10 §10 §Flygande inspektion sker för att kontrollera att ett fordon som anträffas i trafikinte har försämrats i otillåten grad beträffande föreskrivna krav i fråga om den beskaffenhet och utrustning som är av betydelse från miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt och att det inte i övrigt avviker från det godkända utförandet, ochuppfyller föreskrivna krav till skydd för liv och hälsa.Flygande inspektion får även ske av ett fordon som anträffas under sådana omständigheter att det finns anledning att anta att det i nära anslutning till anträffandet har använts i trafik.Flygande inspektion av fordon som används i yrkesmässig trafik eller i taxitrafik får dessutom ske i företagets lokaler eller liknande eller på ett område i anslutning till dessa.Flygande inspektion ska utföras av en polisman eller en bilinspektör som har förordnats av Rikspolisstyrelsen. Den som utför inspektionen får biträdas av en tekniker som har förordnats av Rikspolisstyrelsen.4 kap.2 h §2 h § Senaste lydelse 2010:39. Besiktningsorganen får inte bedriva eller stå i kommersiellt, ekonomiskt eller något annat beroendeförhållande till någon som bedriverhandel med, tillverkning, import eller marknadsföring av besiktningspliktiga fordon eller delar eller tillbehör till sådana fordon,reparation eller service av besiktningspliktiga fordon,yrkesmässig trafik som kräver tillstånd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EGEUT L 300, 14.11.2009, s. 51 (Celex 32009R1071). och yrkestrafiklagen (2012:210),uthyrningsrörelse som kräver tillstånd enligt lagen (1998:492) om biluthyrning, ellertaxitrafik som kräver taxitrafiktillstånd enligt taxitrafiklagen (2012:211).Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om de ytterligare krav i fråga om oberoende som ska ställas på ett besiktningsorgan.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2012.På regeringens vägnarHILLEVI ENGSTRÖMLennart Renbjer(Näringsdepartementet)