Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:224

Utkom från trycket den 9 maj 2012
Lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens;
utfärdad den 26 april 2012.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195.

2 §

Grundläggande bestämmelser om behörighet att framföra motorfordon finns i körkortslagen (1998:488). Ytterligare bestämmelser om behörighet att framföra fordon i yrkesmässig trafik finns i yrkestrafiklagen (2012:210).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:224

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2012.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTRÖM
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)