Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:241 Utkom från trycket den 15 maj 2012Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);utfärdad den 3 maj 2012.Regeringen föreskriver att 14 kap. 5 § trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse.14 kap.5 §5 § Senaste lydelse 2006:1208. En förare som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte har gjort vad han eller hon är skyldig att göra enligt 4 kap. 9 § tredje stycket eller 10 c § döms till penningböter. Denna bestämmelse gäller dock inte förare av buss i linjetrafik enligt yrkestrafiklagen (2012:210).Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012.På regeringens vägnarPETER NORMANLennart Renbjer(Näringsdepartementet)