Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:356

Utkom från trycket den 13 juni 2012
Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438);
utfärdad den 31 maj 2012.

Regeringen föreskriver1) i fråga om fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/20/EG av den 23 april 2009 om fartygsägares försäkring för sjörättsliga skadeståndsanspråk (EUT L 131, 28.5.2009, s. 128, Celex 32009L0020).

dels att 7 kap. 2 § och 10 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 7 kap. 1 c och 1 d §§, av följande lydelse.

Transportstyrelsen får utvisa ett utländskt fartyg från svensk hamn, om det inte ombord på fartyget medförs ett bevis om försäkring eller annan betryggande säkerhet enligt 7 kap. 3 § sjölagen (1994:1009). Ett beslut om utvisning får inte meddelas, om det för fartyget gäller ett förbud mot resa enligt 6 kap. 1, 2 eller 3 § fartygssäkerhetslagen (2003:364).

Ett beslut som har meddelats med stöd av första stycket ska bestå till dess att redaren har visat Transportstyrelsen att bristen är avhjälpt.

Transportstyrelsen ska förbjuda ett utländskt fartyg att anlöpa svensk hamn, om

 1. ett beslut om utvisning av fartyget har fattats enligt 1 c § eller

 2. ett beslut om utvisning av fartyget har fattats i en stat som är medlem i Europeiska unionen på grund av att fartyget saknar sådant bevis om försäkring eller annan betryggande säkerhet som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/20/EG av den 23 april 2009 om fartygsägares försäkring för sjörättsliga skadeståndsanspråk2)

  2)

  EUT L 131, 28.5.2009, s. 128, Celex 32009L0020.

  .

3) Ett förbud som har meddelats med stöd av 1 § första stycket 1, 2, 3 eller 4 eller med stöd av 1 d § ska bestå till dess att redaren, fartygets ägare eller den som är ansvarig för fartygstransporten har visat den myndighet som förbjudit fartygets resa eller anlöp att bristen är avhjälpt.

3)

Senaste lydelse 2010:1365.

Ett förbud som har meddelats enligt 1 b § ska bestå till dess att den myndighet som har utfärdat förbudet häver det i enlighet med artikel 16.2 och 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG om hamnstatskontroll.

4) Transportstyrelsen ska underrätta

4)

Senaste lydelse 2010:1365.

 1. befälhavaren, fartygets redare eller ägare samt den behöriga myndigheten i flaggstaten om beslut enligt 6 kap. 13, 6, 11 eller 13 §§ fartygssäkerhetslagen (2003:364),

 2. befälhavaren, fartygets redare eller ägare, den behöriga myndigheten i flaggstaten, berörda svenska myndigheter samt berörda svenska hamnar om beslut enligt 6 kap. 1, 2 eller 3 § fartygssäkerhetslagen och förbud enligt 7 kap. 1, 1 a, 1 b eller 2 §, och när ett sådant förbud har upphört att gälla,

 3. de behöriga myndigheterna i övriga stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om

  a) ett fartyg har tillåtits att gå till ett svenskt reparationsvarv men inte uppfyller villkoren för resan eller fortsätter den utan att anlöpa varvet, eller

  b) ett förbud mot ett fartygs resa har hävts för att hindra överbeläggning av inspektionshamnen,

 4. den behöriga myndigheten i en flaggstat och i en medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet vars hamn omfattas av ett fartygs reguljära trafik, berörda svenska myndigheter samt Europeiska kommissionen om resultatet av förrättningar enligt 5 kap. 12 och 13 §§ fartygssäkerhetslagen och om beslut enligt 6 kap. 1–3, 6, 11 eller 13 § samma lag meddelade med anledning av förrättningarna,

 5. Europeiska kommissionen om det råder bestående oenighet mellan behöriga myndigheter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om huruvida ett fartyg uppfyller kraven avseende inledande kontroller enligt 5 kap. 12 § fartygssäkerhetslagen,

 6. den behöriga myndigheten i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som bär antingen flaggstatens ansvar eller ansvar liknande värdstatens för ett sådant fartyg som avses i 5 kap. 11 § fartygssäkerhetslagen och som går i trafik mellan en hamn inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och en hamn utanför detta område, om de krav som gäller för ett rederi i rådets direktiv 1999/35/EG av den 29 april 1999 om ett system med obligatoriska besiktningar för en säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 219/2009 av den 11 mars 2009 om anpassning till rådets beslut 1999/468/EG av vissa rättsakter som omfattas av det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget, med avseende på det föreskrivande förfarandet med kontroll,

 7. berörda medlemsstater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om resultatet av en kontroll enligt 6 kap. 8 a §.

 8. Europeiska kommissionen samt den behöriga myndigheten i övriga medlemsstater inom Europeiska unionen och i den berörda flaggstaten om beslut enligt 7 kap. 1 c § och när ett sådant beslut har upphört att gälla.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:356

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)