Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:476 Utkom från trycket den 29 juni 2012Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);utfärdad den 20 juni 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:97, bet. 2011/12:TU17, rskr. 2011/12:244. föreskrivs att 7 kap. 9 § fartygssäkerhetslagen (2003:364) ska ha följande lydelse.7 kap.9 §9 §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fårmeddela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta om undantag fråna) de särskilda kraven för användning av fartyg enligt 3 kap. 1–9 §§, ochb) kravet på särskild anpassning av de ombordanställdas kost enligt 4 kap. 5 § första stycket andra meningen, ochmed avseende på vissa fartyg meddela föreskrifter om eller besluta om undantag från skyldigheten enligt 5 kap. 26 § att ge in ritningar.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.På regeringens vägnarCATHARINA ELMSÄTER-SVÄRDLennart Renbjer(Näringsdepartementet)