Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:476

Utkom från trycket den 29 juni 2012
Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);
utfärdad den 20 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 kap. 9 § fartygssäkerhetslagen (2003:364) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2011/12:97, bet. 2011/12:TU17, rskr. 2011/12:244.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

  1. meddela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta om undantag från

    a) de särskilda kraven för användning av fartyg enligt 3 kap. 1–9 §§, och

    b) kravet på särskild anpassning av de ombordanställdas kost enligt 4 kap. 5 § första stycket andra meningen, och

  2. med avseende på vissa fartyg meddela föreskrifter om eller besluta om undantag från skyldigheten enligt 5 kap. 26 § att ge in ritningar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:476

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)