Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:477

Utkom från trycket den 29 juni 2012
Lag om ändring i barlastvattenlagen (2009:1165);
utfärdad den 20 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 1 § barlastvattenlagen (2009:1165) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2011/12:97, bet. 2011/12:TU17, rskr. 2011/12:244.

Innan barlastvatten släpps ut ska det

  1. behandlas ombord med ett godkänt system,

  2. skiftas,

  3. lämnas i en mottagningsanordning, eller

  4. hanteras med någon annan godkänd metod.

Regeringen får meddela föreskrifter om kraven enligt första stycket. Skifte enligt första stycket 2 får ske endast fram till de tidpunkter som följer av dessa föreskrifter.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)