Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:518 Utkom från trycket den 10 juli 2012Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation;utfärdad den 28 juni 2012.Enligt riksdagens beslutBet. 2011/12:JuU26, prop. 2011/12:146, rskr. 2011/12:288–289. föreskrivs att 6 kap. 3 a § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse.6 kap.3 a §3 a § Senaste lydelse 2012:127. Ändringen innebär att tredje stycket upphävs. Den som är skyldig att lagra uppgifter enligt 16 a § ska vidta de särskilda tekniska och organisatoriska åtgärder som behövs för att skydda de lagrade uppgifterna vid behandling.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyddsåtgärder enligt första stycket.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2012.På regeringens vägnarANNIE LÖÖFDan Sandberg(Näringsdepartementet)