Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:535 Utkom från trycket den 24 juli 2012Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);utfärdad den 12 juli 2012.Regeringen föreskriver att 4 kap. 12 § och 11 kap. 10 § trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse.4 kap.12 §12 § Senaste lydelse 2008:1109. På vägar som inte är enskilda får motordrivna fordon eller därtill kopplade fordon föras endast om de värden för respektive bärighetsklass som anges nedan inte överskrids.
 
BK1
BK2
BK3
1. Axeltryck  
 
 
 
a. Axel som inte är drivande 
10 ton 
10 ton 
8 ton 
b. Drivande axel 
11,5 ton 
10 ton 
8 ton 
2. Boggitryck  
 
 
 
a. Avståndet mellan axlarna är mindre än 1,0 meter 
11,5 ton 
11,5 ton 
11,5 ton 
b. Avståndet mellan axlarna är 1,0 meter eller större men inte 1,3 meter 
16 ton 
16 ton 
12 ton 
c. Avståndet mellan axlarna är 1,3 meter eller större men inte 1,8 meter 
18 ton 
16 ton 
12 ton 
d. Avståndet mellan axlarna är 1,3 meter eller större men inte 1,8 meter och drivaxeln är försedd med dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller drivaxlarna är försedda med dubbelmonterade hjul och vikten inte överstiger 9,5 ton på någon av axlarna 
19 ton 
16 ton 
12 ton 
e. Avståndet mellan axlarna är 1,8 meter eller större 
20 ton 
16 ton 
12 ton 
3. Trippelaxeltryck  
 
 
 
a. Avståndet mellan de yttre axlarna är mindre än 2,6 meter 
21 ton 
20 ton 
13 ton 
b. Avståndet mellan de yttre axlarna är 2,6 meter eller större 
24 ton 
22 ton 
13 ton 
4. Bruttovikt av fordon och fordonståg  
 
 
 
a. Fordon på hjul 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3 
b. Fordon på band 
24 ton 
18 ton 
18 ton 
c. Fordon på medar 
18 ton 
18 ton 
18 ton 
Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att fordon eller fordonståg får föras trots att de värden som anges i första stycket överskrids. Föreskrifterna ska vara förenade med sådana villkor i fråga om förandet och fordonets konstruktion och utrustning att trafiksäkerheten inte äventyras. Föreskrifterna får begränsas till en viss väg eller ett visst vägnät.11 kap.10 §10 § Senaste lydelse 2011:178. Bestämmelserna om färdhastighet i 3 kap. 17 §, 4 kap. 20 § och 9 kap. 1 § första stycket 6 samt sådana föreskrifter om färdhastighet som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 §, 10 kap. 1 eller 14 § gäller inte när ett fordon användsvid brådskande utryckning för räddningstjänst eller sjuktransport enligt 6 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),i brådskande yrkesutövning av polis- eller tullpersonal, personal vid Kustbevakningen, läkare, sjuksköterska, barnmorska, veterinär eller personal inom Kriminalvården, elleri andra jämförliga trängande fall.Bestämmelserna om färdhastighet i 4 kap. 21 § första meningen gäller inte när fordonet används i brådskande yrkesutövning av polispersonal.Denna förordning träder i kraft den 1 september 2012.På regeringens vägnarCATHARINA ELMSÄTER-SVÄRDSusanna Broms(Näringsdepartementet)